SFS 2018:14 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

180014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:819) om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser;

utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:819) om ersättning

till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

dels att 2 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 14 § ska utgå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
2. För den som vid ikraftträdandet får eller som före ikraftträdandet har fått

aktivitetsstöd med stöd av den nu upphävda bestämmelsen, eller motsvarande
bestämmelse i den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, ska
den nu upphävda bestämmelsen fortsätta att gälla, dock längst till dess att per-
sonen fyller 30 år.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2018:14

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018