SFS 2018:15 Förordning om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

180015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1421) med
instruktion för Kungl. biblioteket;

utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1421) med instruk-

tion för Kungl. biblioteket

1

dels att 4�6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 7�12 §§ ska betecknas 4�9 §§,
dels att 1�3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 7 och 9�12 §§ ska sättas närmast före 4 och

6�9 §§.

1 §

2

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den

svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom
att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.

2 §

3

Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt

och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter.

3 §

4

Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan

inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen
(2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveck-

ling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsen-
det.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för

utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
4 § 2011:942
5 § 2013:1050.

2 Senaste lydelse 2013:1050.

3 Senaste lydelse 2012:867.

4 Senaste lydelse 2011:942.

SFS 2018:15

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018