SFS 2018:17 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

180017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:975) med instruk-

tion för Vetenskapsrådet

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 8, 9, 16 b och 24 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vetenskapsrådet ska ge stöd till grundläggande forskning av högsta

vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet ska
1. främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,
2. stödja forskarinitierad forskning,
3. initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning,
4. fördela medel till forskning av internationellt hög kvalitet,
5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfa-

renhetsutbyte, och

6. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga

kvalitet och betydelse.

2 §

2

Vetenskapsrådet ska också

1. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forsk-

ningspolitiska frågor,

2. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning och forsknings-

infrastruktur,

3. planera tillgången till forskningsinfrastruktur långsiktigt i samverkan

med andra forskningsfinansiärer och forskningsutförare,

4. fördela medel till nationell forskningsinfrastruktur och internationella

åtaganden,

5. följa upp Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella

organisationer och infrastrukturer när det gäller kostnader i förhållande till
deltagande,

6. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa goda

forskningsmiljöer, främja utbildning på forskarnivå av hög kvalitet, stödja
forskare i början av sin karriär och främja forskares rörlighet,

7. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens

verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,

1 Senaste lydelse 2014:101.

2 Senaste lydelse 2014:1095.

SFS 2018:17

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

2

SFS 2018:17

8. företräda Sverige i de EU-organisationer och internationella organisatio-

ner som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om,

9. ansvara övergripande för samordning av kommunikation om forskning

och forskningsresultat,

10. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom

sina områden,

11. utveckla samarbeten med de länder som Sverige har ingått avtal med

inom forskningsområdet i de fall som Regeringskansliet (Utbildningsdeparte-
mentet) informerar rådet om,

12. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och

främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,

13. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning

som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,

14. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-

medla information om forskningsetiska frågor,

15. stödja och ge råd till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos

vetenskapliga arbete,

16. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning,
17. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige,
18. förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register-

uppgifter för forskningsändamål och bistå forskare med information om rele-
vanta bestämmelser om register,

19. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer

Network (SUNET),

20. bistå styrgruppen för avtalet mellan svenska staten och vissa landsting

om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) med administrativt stöd, och

21. svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikpröv-

ningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.

8 §

3

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som

Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning
inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,

� �mnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grund-
forskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avstån-
det mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning
inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens in-
frastrukturer,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbild-
ning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,

3 Senaste lydelse 2014:1095.

background image

3

SFS 2018:17

� Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till konstnärlig forskning,

� Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördelning

av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behandlings-
forskning,

� Kommittén för kliniska studier, som beslutar om fördelning av sådana

medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för nationell samordning av kliniska
studier, och

� de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

9 §

4

Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin verksamhet in-

för Vetenskapsrådet. Råden och kommittéerna ska, med undantag av kommit-
tén för klinisk behandlingsforskning, i sina beslut följa de principiella och
strategiska beslut som fattats av Vetenskapsrådet.

16 b §

5

Kommittén för kliniska studier ska bestå av en ordförande och tolv

övriga ledamöter.

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter, varav fyra efter för-

slag från Vetenskapsrådet, fyra efter förslag från Sveriges Kommuner och
Landsting och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel,
medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna.

24 §

6

Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom

Vetenskapsrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och ska förenas
med villkor för medlens användning. Medel för rekrytering av framstående
forskare får dock beviljas för tio år. Av beslutet ska det framgå vem som är
mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används en-
ligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller ställda krav, får

Vetenskapsrådet eller det råd eller den kommitté inom Vetenskapsrådet som
beviljat medel besluta att medel inte längre ska betalas ut. Beslutet får avse
viss tid. En upplysning om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:1095.

5 Senaste lydelse 2014:1095.

6 Senaste lydelse 2013:1116.

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018