SFS 2018:23 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

180023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 25 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skadeståndslagen

(1972:207)

2

dels att 3 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.

7 §, av följande lydelse.

3 kap.

4 §

Staten eller en kommun ska ersätta

1. personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada på grund av

att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan uppkommit till
följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och

2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöver-

trädelse.

Skadestånd enligt första stycket ska endast utges i den utsträckning det är

nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.

5 kap.

8 §

Skadestånd för annan ideell skada enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 ska

bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till överträdelsens art och
omständigheterna i övrigt.

6 kap.

3 §

Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande och för särskilda

olägenheter faller bort, om den skadelidande avlider innan ett krav på sådan
ersättning har framställts. Detsamma gäller rätten till ersättning för kränkning
och för annan ideell skada enligt 3 kap. 4 § första stycket 2.

1 Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140.

2 Lagen omtryckt 2001:732.
Senaste lydelse av 3 kap. 10 § 2010:1458.

SFS 2018:23

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

2

SFS 2018:23

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

7 §

I ett mål om ersättning enligt 3 kap. 4 § får rätten besluta att vardera

parten ska bära sin rättegångskostnad, om en enskild som har förlorat målet
hade skälig anledning att få saken prövad.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)