SFS 2018:24 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

180024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;

utfärdad den 25 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning

vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld som

utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första, andra eller
femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller
4 kap. 2 och 16 §§ tullagen (2016:253) har rätt till ersättning, om den skade-
lidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda
våld mot hans eller hennes person eller egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140.

2 Senaste lydelse 2016:271.

SFS 2018:24

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018