SFS 2018:25 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

180025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 25 januari 2018.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 9 §§ förordningen (1995:1301) om

handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

� 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
� 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om an-

språket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 23 § datalagen (1973:289),
� 48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om be-

handling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om be-
handling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse-
och utvecklingsverksamhet,

� lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

� 5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser,

� 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
� 44 § kameraövervakningslagen (2013:460).
Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett

påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller 4 §

skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

4 §

2

Kammarkollegiet handlägger

1. anspråk på ersättning med stöd av
� 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,
� 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
� 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
� 22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),

1 Senaste lydelse 2017:508.

2 Senaste lydelse 2011:1482.

SFS 2018:25

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

2

SFS 2018:25

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

� 5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,
� 7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,
� 8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
� 21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
� 18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller
� 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), vid handläggning av

eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av
pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel, om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försum-
melse eller en överträdelse av den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, och
3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en över-

enskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters
riskhantering.

9 §

3

En förvaltningsmyndighet ska, om inte annat följer av lag eller annan

författning, överlämna ärenden om anspråk på ersättning för personskador till
Kammarkollegiet. Om ett ärende avser även anspråk på ersättning för någon
annan skada, ska hela ärendet överlämnas till kollegiet.

Ett ärende ska inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första stycket,

om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av

� 3 kap. 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207),
� 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra

tvångsåtgärder, eller

� 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:1319.