SFS 2018:27 Förordning om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

180027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring
i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 25 januari 2018.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 8 kap. 3 a,

3 b, 3 e och 3 g §§, den 6 mars 2018 i fråga om 8 kap. 3 § och i övrigt den
29 juni 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:27

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018