SFS 2018:30 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

180030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 25 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att nuvarande 9 kap. 8 c § ska betecknas 9 kap. 8 d §,
dels att 1 kap. 16 § och den nya 9 kap. 8 d § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 8 c §, av följande

lydelse.

1 kap.

16 §

2

Bestämmelser om gränspassage finns i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gräns-
passage för personer (kodex om Schengengränserna).

9 kap.

8 c §

En utlänning är vid in- eller utresekontroll skyldig att låta en polisman,

en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kust-
bevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta
hans eller hennes fingeravtryck för kontroll av identiteten och av resehand-
lingens äkthet, i enlighet med artikel 8.2 b eller 8.3 ib i kodexen om
Schengengränserna. Denna skyldighet gäller under förutsättning att utlän-
ningen har en resehandling som är försedd med ett lagringsmedium som
innehåller ett fotografi eller fingeravtryck.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts ska det fotografi och de

fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Det gäller också
de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen.

8 d §

3

Den som har en Schengenvisering är vid in- eller utresekontroll enligt

artikel 8.3 i kodexen om Schengengränserna skyldig att låta en polisman, en
särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kust-
bevakningen eller Migrationsverket ta hans eller hennes fingeravtryck för
kontroll av identiteten och av viseringens äkthet, i enlighet med artikel 18 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli
2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan med-

1 Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144.

2 Senaste lydelse 2015:91.

3 Senaste lydelse av tidigare 9 kap. 8 c § 2015:91.

SFS 2018:30

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

2

SFS 2018:30

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

lemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förord-
ningen), i den ursprungliga lydelsen.

Skyldighet att lämna fingeravtryck enligt första stycket gäller även för en

utlänning som vid en sådan in- eller utresekontroll inte kan styrka sin identitet
och som får kontrolleras i identifieringssyfte i enlighet med artikel 20 i VIS-
förordningen.

När en kontroll enligt första eller andra stycket har genomförts, ska de

fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Det gäller också
de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)