SFS 2018:31 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

180031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 25 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § passlagen (1978:302) ska ha föl-

jande lydelse.

5 §

2

En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att medföra giltigt

pass.

Första stycket gäller inte
1. mönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på fartyget eller

fiskare under yrkesutövning,

2. medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring ombord på luft-

fartyget, om han eller hon har flygcertifikat eller därmed jämförlig handling,

3. den som är medborgare även i en annan stat än Sverige och som medför

legitimationshandling som gäller som pass och är utfärdad av en myndighet i
den staten,

4. den som reser till någon av de stater mot vilka gränskontroll inte genom-

förs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den
9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om
Schengengränserna), eller

5. den som reser till en annan stat inom Europeiska unionen än en sådan

stat som avses i 4 och som medför ett giltigt identitetskort utfärdat av en pass-
myndighet.

En svensk medborgare ska vid inresa från en annan stat medföra giltigt

pass. Detta gäller dock inte

1. om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat sätt, exempelvis

genom uppvisande av ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet,
eller

2. vid inresa från en stat mot vilken gränskontroll inte genomförs enligt

kodexen om Schengengränserna.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144.

2 Senaste lydelse 2015:336.

SFS 2018:31

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018