SFS 2018:33 Förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

180033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i terrängkörningsförordningen
(1978:594);

utfärdad den 25 januari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om terrängkörningsförordningen

(1978:594)

1

dels att 21 b § ska upphöra att gälla,
dels att 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

15 §

Länsstyrelsen får meddela föreskrifter som avses i 3 § terrängkör-

ningslagen (1975:1313).

Ett sådant beslut om att meddela föreskrifter ska delges markägaren.

16 §

Innan länsstyrelsen beslutar i ett ärende som avses i 15 § ska den ge de

berörda kommunerna tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:713.
Senaste lydelse av 21 b § 2017:1043.

SFS 2018:33

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018