SFS 2018:34 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling

180034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om tröskelvärden vid offentlig upphandling;

beslutat den 25 januari 2018.

Regeringen tillkännager följande.

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och
svenska kronor enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i
lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den
18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlings-
förfaranden,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU)
2017/2364 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid
upphandlingsförfaranden,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari

2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delege-
rade förordning (EU) 2017/2366 av den 18 december 2017 om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvär-
den som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2367
av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upp-
handlingsförfaranden, och

5. kommissionens meddelande (2017/C 438/01) om motvärden till tröskel-

värdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU,
2014/25/EU och 2009/81/EG.

SFS 2018:34

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

2

SFS 2018:34

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i
euro

och tröskelvärdet i
kronor

1. varu- och tjänstekon-
trakt som tilldelas av cen-
trala upphandlande myn-
digheter,
2. projekttävlingar som an-
ordnas av sådana myndig-
heter, eller
3. varukontrakt som tillde-
las av sådana myndigheter
på försvarsområdet, om
kontraktet avser de varor
som förtecknas i tillkänna-
givandet (2016:1227) av de
försvarsprodukter som av-
ses i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling

144 000 euro

1 365 782 kronor

4. varu- och tjänstekon-
trakt som tilldelas av upp-
handlande myndigheter
som inte är centrala upp-
handlande myndigheter,
5. projekttävlingar som an-
ordnas av sådana myndig-
heter, eller
6. varukontrakt som tillde-
las av centrala upphand-
lande myndigheter på för-
svarsområdet, om kontrak-
tet avser varor som inte
förtecknas i tillkännagiv-
andet av de försvarsproduk-
ter som avses i lagen
(2016:1145) om offentlig
upphandling

221 000 euro

2 096 097 kronor

7. byggentreprenadkontrakt

5 548 000 euro

52 620 561 kronor

8. tjänstekontrakt enligt bi-
laga 2 till lagen om offent-
lig upphandling

750 000 euro

7 113 450 kronor

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i euro

och tröskelvärdet i
kronor

tjänstekontrakt

221 000 euro

2 096 097 kronor

byggentreprenadkontrakt

5 548 000 euro

52 620 561 kronor

background image

3

SFS 2018:34

Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
5 548 000 euro

52 620 561 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:
443 000 euro

4 201 678 kronor

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 548 000 euro

52 620 561 kronor

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2017:223) om tröskel-

värden vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i
euro

och tröskelvärdet i
kronor

varu- och tjänstekon-
trakt samt projekttäv-
lingar

443 000 euro

4 201 678 kronor

byggentreprenadkontrakt

5 548 000 euro

52 620 561 kronor

tjänstekontrakt enligt bi-
laga 2 till

lagen om upp-

handling inom försörj-
ningssektorerna

1 000 000 euro

9 484 600 kronor

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018