SFS 2018:39 Förordning om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

180039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:602) med
instruktion för Inspektionen för
socialförsäkringen;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2009:602) med instruktion för

Inspektionen för socialförsäkringen ska ha följande lydelse.

1 §

Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift att genom system-

tillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten
inom socialförsäkringsområdet.

Med systemtillsyn avses granskning av om tillsynsobjektets egna system

för styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av
det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa. Med effektivitetsgranskning
avses granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med
utgångspunkt i det statliga åtagandet.

Myndigheten ska i sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning belysa hur

socialförsäkringen fungerar för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2018:39

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018