SFS 2018:40 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

180040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2013:176) med instruktion för

Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.

2 §

1

Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och om-

sorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra tillsynen. Vill-
kor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar ska särskilt be-
lysas.

Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna risk-

analyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från rege-
ringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur verksamheterna fullgör
sin skyldighet att bedriva egenkontroll.

Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och

till det landsting eller den kommun som berörs.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1049.

SFS 2018:40

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018