SFS 2018:41 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

180041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2013:1020) med in-

struktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsöver-

gripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer
med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser
och metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,
3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och besluts-

underlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap

till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer,

5. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa, och
7. inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet samt ha ett samlat an-

svar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck.

3 §

2

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund,
socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för

smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för
smittskyddet i landet,

3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling samt i detta arbete särskilt följa upp, utvärdera och sprida
kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön,

4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång till sådan

statistik,

1 Senaste lydelse 2015:173.

2 Senaste lydelse 2017:521.

SFS 2018:41

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:41

5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälso-

området och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedöm-
ningar och uppföljningar,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet

mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna
utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vacci-
nationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra
berörda samhällssektorer,

7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,

dopnings- och tobaksområdet,

8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor

och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i
frågor som rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional
nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och

aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än
antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vård-
hygien,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten

tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan anti-
mikrobiell resistens,

12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället

och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids
och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med
hivinfektion, bland annat genom att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt
förebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som inte

utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god folkhälsa

som regeringen har fastställt och verka för att detta mål nås genom att sam-
manställa och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar för-
utsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till kommuner, landsting och
andra berörda samhällssektorer,

15. verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom områ-

det sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen
inom området,

16. till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge in underlag för beslut

om rekommendationer för resor till länder där det kan finnas risk för sprid-
ning av smittsamma sjukdomar, och

17. övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem
fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobaks-
konsumtion för unga människor och icke-rökare.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2018.

background image

3

SFS 2018:41

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018