SFS 2018:43 Förordning om stöd för nystartsjobb

180043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för nystartsjobb;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt till stöd för arbets-

givare som anställer personer som uppfyller villkoren för ett nystartsjobb.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa perso-

ner som har varit utan arbete en längre tid, personer som har deltagit i arbets-
marknadspolitiska program en längre tid och personer som saknar en fast
anknytning till arbetslivet.

Arbetssökande som stöd lämnas för

3 §

Stöd för nystartsjobb lämnas till en arbetsgivare som anställer en person

som tillhör någon av följande grupper:

1. arbetslösa som har fyllt 25 år och som uppfyller förutsättningarna i 4 §,
2. arbetslösa som har fyllt 20 år men inte 25 år och som uppfyller förutsätt-

ningarna i 5 §,

3. nyanlända invandrare som uppfyller förutsättningarna i 6 §,
4. arbetslösa som tidigare har dömts till fängelse och som uppfyller förut-

sättningarna i 7 §,

5. inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som uppfyller förutsättning-

arna i 8 §.

4 §

Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid besluts-

tillfället har fyllt 25 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen och under en ramtid om femton månader närmast före
den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst tolv månader
på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

3. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

4. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1�3.

SFS 2018:43

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:43

5 §

Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid besluts-

tillfället har fyllt 20 men inte 25 år, är arbetslös och anmäld som arbets-
sökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio månader när-
mast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst sex
månader på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

3. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

4. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1�3.

6 §

Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid besluts-

tillfället är nyanländ invandrare, har fyllt 20 år och

1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och

inom de senaste 36 månaderna har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

7 §

Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid besluts-

tillfället har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför
anstalt eller är villkorligt frigiven men ännu inte har fullgjort ett år av prövo-
tiden.

8 §

Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid besluts-

tillfället har fyllt 20 år, är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte
på någon annan grund uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

9 §

Vid tillämpning av bestämmelserna om tidsperioder i 4�7 §§ ska det

bortses från tid som personen har varit förhindrad att arbeta på grund av vård
av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter
barnets ankomst till familjen.

10 §

När stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas för

enligt 11�15 §§, får stöd lämnas på nytt om den arbetssökande åter uppfyller
förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

Trots det som sägs i första stycket är det inte möjligt att på nytt lämna stöd

för nystartsjobb enligt 6 § när det är fråga om en nyanländ invandrare som
tidigare uppfyllt förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 6 §, om stöd
har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas.

background image

3

SFS 2018:43

Tid med stöd och stödets storlek

11 §

För den som tillhör gruppen arbetslösa som har fyllt 25 år och som

uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 4 §, lämnas stöd
under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från
arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock längst
under 24 månader.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte ligger till

grund för stödet enligt 4 § och tiden efter det att ansökan kom in till Arbets-
förmedlingen räknas bort.

Stöd lämnas med
1. det belopp som fastställts enligt 16 § för den som har varit frånvarande

från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kor-
tare tid än 24 månader,

2. två gånger det belopp som fastställts enligt 16 § för den som har varit

frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram mellan 24 och 36 månader, eller

3. två och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § för den som

har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program under längre tid än 36 månader.

12 §

För den som tillhör gruppen arbetslösa som har fyllt 20 år men inte 25

år och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 5 §,
lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit från-
varande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
dock längst under 12 månader.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte ligger till

grund för stödet enligt 5 § och tiden efter det att ansökan kom in till Arbets-
förmedlingen räknas bort.

Stöd lämnas med
1. det belopp som fastställts enligt 16 § för den som har varit frånvarande

från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kor-
tare tid än 24 månader,

2. två gånger det belopp som fastställts enligt 16 § för den som har varit

frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram mellan 24 och 36 månader, eller

3. två och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § för den som

har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program under längre tid än 36 månader.

13 §

För den som tillhör gruppen nyanlända invandrare och som uppfyller

förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 6 §, lämnas stöd

1. i 24 månader för den som har fyllt 25 år, eller
2. i 12 månader för den som inte har fyllt 25 år.
Stöd lämnas med två och en halv gånger det belopp som fastställts enligt

16 §.

14 §

För den som tillhör gruppen arbetslösa som har dömts till fängelse och

som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 7 §, lämnas
stöd under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst 12 och
längst 24 månader.

background image

4

SFS 2018:43

Stöd lämnas med
1. det belopp som fastställts enligt 16 § för den som har varit frånvarande

från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kor-
tare tid än 24 månader,

2. två gånger det belopp som fastställts enligt 16 § för den som har varit

frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram mellan 24 och 36 månader, eller

3. två och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § för den som

har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program under längre tid än 36 månader.

15 §

För den som tillhör gruppen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin

och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 8 §, läm-
nas stöd under 12 månader.

Stöd lämnas med det belopp som fastställts enligt 16 §.

16 §

Det stöd som ska lämnas enligt 11�15 §§ bestäms genom att man fast-

ställer de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde
som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift. Endast kontant bruttolön inklusive sjuklön
och semesterlön ska ligga till grund när man fastställer arbetsgivaravgifterna
och den allmänna löneavgiften. Stöd lämnas med en, två eller två och en halv
gånger det belopp som fastställts.

17 §

Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som

mest 20 000 kronor per månad ska ligga till grund för beräkningen enligt
16 §.

Vid deltidsarbete ska beloppet minskas i förhållande till arbetstiden.

18 §

Om en anställning pågått kortare tid än den längsta tid som stöd får

lämnas för enligt 11�15 §§, får stöd för nystartsjobb lämnas till en arbets-
givare som anställer den arbetssökande under den återstående tid som stöd får
lämnas för. Detta gäller under förutsättning att den första anställningen upp-
hört på grund av förhållanden som beror på arbetsgivaren.

19 §

Stöd får aldrig lämnas längre än till utgången av det år som den som

stödet avser fyller 65 år.

Krav på arbetsgivare

20 §

Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren vid beslutstillfället är regist-

rerad som arbetsgivare hos Skatteverket och antingen är en fysisk person som
bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person.

21 §

Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren intygar att

1. lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsent-

liga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen,
och

2. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som stödet betalas

ut.

background image

5

SFS 2018:43

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren inty-

gar enligt första stycket är felaktigt får stöd inte beviljas för en anställning hos
arbetsgivaren.

22 §

Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skatteskul-

der som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller en
betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

23 §

Stöd enligt 8 § får inte beviljas en arbetsgivare som den arbetssökande

tidigare har varit anställd hos, om den arbetssökande före den tidigare anställ-
ningen var inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och på den grunden upp-
fyllde förutsättningarna för stödet för nystartsjobb hos arbetsgivaren. Detta
gäller om stöd vid tidigare anställning lämnades under den längsta tid som
stöd får lämnas.

Anställningsformer som stöd beslutas för

24 §

Stöd beviljas för både hel- och deltidsanställningar samt för anställ-

ningar som gäller tills vidare, provanställningar och andra tidsbegränsade
anställningar.

Handläggning av stödfrågor

25 §

Frågor om stöd för nystartsjobb prövas av Arbetsförmedlingen.

26 §

En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska

innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser, uppgift om
lön och andra anställningsförmåner som gäller för anställningen samt de
övriga uppgifter som behövs för att Arbetsförmedlingen ska kunna pröva
ansökan.

27 §

Den arbetssökande som ansökan avser ska till Arbetsförmedlingen

lämna in ett underlag som visar att han eller hon uppfyller förutsättningarna
för stöd för nystartsjobb.

28 §

Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid som anställningen

avses pågå med den tidsmässiga begränsning som följer av 11�15 §§, dock
för högst 12 månader i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb ska
arbetsgivaren lämna in en ny ansökan.

Utbetalning av stöd

29 §

Arbetsgivaren får del av stödet för nystartsjobb genom kreditering på

ett sådant skattekonto som avses i 61

kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Arbetsförmedlingen ska lämna de uppgifter som behövs för krediteringen

till Skatteverket.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto senast den 12 i månaden efter

det att underlag enligt 30 § inkommit, med undantag för januari då stödet i
stället krediteras senast den 17.

background image

6

SFS 2018:43

30 §

En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräk-

ning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska läm-
nas inom 180 dagar efter den kalendermånad som stödet avser. Om under-
laget inte lämnas inom denna tid, förlorar arbetsgivaren rätten till det stöd-
beloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta om undantag

från skyldigheten att lämna underlag inom 180 dagar.

Tillsyn över hur stödet används

31 §

Arbetsförmedlingen ska se till att stöd som betalas ut enligt denna för-

ordning används på föreskrivet sätt.

En arbetsgivare som tar emot stöd enligt denna förordning ska ge Arbets-

förmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

�ndrade förhållanden

32 §

En arbetsgivare som får stöd är skyldig att omgående anmäla föränd-

ringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Arbetsförmedling-
ens beslut om stöd ska innehålla en upplysning om denna skyldighet.

Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta gäller både sådana

ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren och sådana som kommer
till Arbetsförmedlingens kännedom på annat sätt.

�&terbetalning och återkrav

33 §

En mottagare av stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig

om mottagaren har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller
med ett för högt belopp

1. genom att lämna oriktiga uppgifter,
2. genom att inte fullgöra sin skyldighet enligt 32 § att omgående anmäla

förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek, eller

3. genom något annat agerande.
Om stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp i något

annat fall, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett
eller skäligen borde ha insett felet.

34 §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig ska

Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet.

35 §

Vid återkrav får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen

eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbe-

talningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet skulle
ha betalats.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

background image

7

SFS 2018:43

36 §

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmåls-

ränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när
den återbetalningsskyldige har beviljats anstånd med betalningen eller träffat
ett avtal om en avbetalningsplan och betalningen inte sker inom den tid som
följer av beslutet om anstånd eller av avtalet.

37 §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis avstå från ett krav på återbetal-
ning eller ränta. Myndigheten ska i så fall i beslutet ange vilka de särskilda
skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

38 §

Vid återkrav får Arbetsförmedlingen i samband med en senare utbetal-

ning av stöd till den återbetalningsskyldige besluta att dra av ett skäligt
belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller
för skyldigheten att betala ränta.

Omprövning och överklagande

39 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos

myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska lämnas in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

40 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än följande beslut får
dock inte överklagas:

1. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om stöd för nystartsjobb en-

ligt 3�24 §§,

2. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om förlorad rätt till stöd-

beloppet enligt 30 § första stycket, och

3. beslut enligt 39 § om omprövning av beslut om avräkning enligt 38 §.

Bemyndigande

41 §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beslutats före ikraftträdandet, med undantag för möjligheten till nytt beslut i
16 § första stycket i den upphävda förordningen.

background image

8

SFS 2018:43

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

4. Den som hade varit aktuell för ett nytt beslut enligt 16 § första stycket i

den upphävda förordningen, kan få ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb
enligt 28 §. Vid tillämpning av bestämmelserna om den maximala stödtiden i
11�15 §§ inräknas den stödtid som har pågått enligt den upphävda förord-
ningen.

5. Vid tillämpning av 6 § ska en nyanländ som har en etableringsplan enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, jämställas med en nyanländ som är anvisad till det arbetsmark-
nadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)