SFS 2018:47 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

180047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:462) om särskilda

insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga

dels att 22 § ska upphöra att gälla,
dels att 18, 28, 32, 36, 44, 49 och 51 §§ ska ha följande lydelse.

18 §

Insatserna lönebidrag och skyddat arbete får beslutas för anställningar

där arbetet är lämpligt utformat efter personens behov och kan bidra till att
den anställde utvecklas eller förbättrar sin arbetsförmåga.

Insatserna får beslutas under förutsättning att arbetsgivaren intygar att
1. lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsent-

liga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen,

2. arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen

(1977:1160), och

3. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som insatserna

pågår.

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren inty-

gar enligt första stycket är felaktigt får insatserna lönebidrag och skyddat
arbete inte beslutas för en anställning hos arbetsgivaren.

28 §

Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren

som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med
högst 5 000 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att perso-
nens arbetsförmåga prövas eller utvecklas, eller för åtgärder som bidrar till att
förbättra personens förutsättningar att ta del av en utbildning.

32 §

Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren

som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med
högst 2 800 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att perso-
nens arbetsförmåga utvecklas.

36 §

Arbetsförmedlingen får om det finns särskilda skäl lämna ett ekono-

miskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostna-
derna. Bidraget får lämnas med högst 2 800 kronor per kalendermånad för
åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga utvecklas.

SFS 2018:47

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:47

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

44 §

1

Bidrag får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud,

skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning
eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

49 §

En stödmottagare är skyldig att omgående anmäla förändringar som

kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek. Arbetsförmedlingens
beslut om rätt till bidrag ska innehålla en upplysning om denna skyldighet.

Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta gäller både sådana

ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren och sådana som kommer
till Arbetsförmedlingens kännedom på annat sätt.

Stödmottagaren ska samråda med Arbetsförmedlingen innan stödmottaga-

ren vidtar en åtgärd som innebär en kostnad. Om detta inte sker får bidrag
lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

51 §

En mottagare av ekonomiskt bidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig om

1. mottagaren har förorsakat att bidraget har lämnats på felaktig grund eller

med ett för högt belopp

a) genom att lämna oriktiga uppgifter,
b) genom att inte fullgöra sin skyldighet enligt 49 § att omgående anmäla

förändringar som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek, eller

c) genom något annat agerande,
2. villkoren för bidraget inte följts,
3. bidraget har lämnats för ett hjälpmedel på arbetsplatsen som inte använts

eller utnyttjats för avsett ändamål, eller

4. bidraget har lämnats för start av en näringsverksamhet som lagts ned

eller sålts inom 3 år efter det att bidraget lämnades.

Om bidrag har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp i

annat fall än enligt första stycket 1, är mottagaren återbetalningsskyldig en-
dast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.
2. För lönebidrag som har beslutats före ikraftträdandet gäller 18, 28, 32,

36, 44, 49 och 51 §§ i den äldre lydelsen samt den upphävda 22 § för hela den
beslutsperiod som beslutet omfattar.

3. För skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har beslutats före

ikraftträdandet gäller 18, 44, 49 och 51 §§ i den äldre lydelsen samt den upp-
hävda 22 § för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.