SFS 2018:48 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

180048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2017:820) om etableringsin-

satser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

13 §

1

En nyanländ får inom ramen för etableringsprogrammet, efter det att

en individuell handlingsplan har upprättats och om det bedöms arbetsmark-
nadspolitiskt motiverat, även ta del av

1. sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten som den nyanlände uppfyller förut-
sättningarna för, med undantag för åldersgränser,

2. utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller

gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning
inom folkhögskolan,

3. eftergymnasial utbildning,
4. jobbsökaraktiviteter,
5. arbetsträning,
6. förstärkt arbetsträning,
7. bristyrkesutbildning, och
8. andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets- och

samhällslivet.

En nyanländ får dock inte inom ramen för etableringsprogrammet delta i

program enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

En nyanländ får inte heller inom ramen för programmet ha ett förvärvs-

arbete med subvention enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställ-
ningsstöd, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen
(2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar eller förordningen
(2018:43) om stöd för nystartsjobb.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

1 Senaste lydelse 2017:1172.

SFS 2018:48

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:48

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)