SFS 2018:49 Förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

180049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade

insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och
grundskolan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag lämnas för insatser som anges i 1 §.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår i sän-

der.

3 §

Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per

elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i
grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Vid beräk-
ningen av genomsnittet ska hänsyn tas till den allmänna kostnadsutveck-
lingen. Statens skolverk ska för varje huvudman beräkna och ange en kost-
nadsnivå jämfört med vilken huvudmannen inte får minska sina egna kostna-
der per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elev-
hälsa i grundskolan.

Huvudmannen får dock minska kostnaderna om det finns särskilda skäl på

grund av avsevärt förändrade förutsättningar för bidragsåret i förhållande till
jämförelseåren.

För huvudmän som inte har bedrivit någon verksamhet under minst tre år

före bidragsåret ska jämförelsen i stället avse genomsnittet under den period
huvudmannen bedrivit verksamhet.

Bidragsram

4 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för

varje huvudman för förskoleklass eller grundskola.

Bidragsramen ska bestämmas proportionellt utifrån huvudmannens index-

värde och elevantalet i aktuella skolformer hos huvudmannen. Grunden för

SFS 2018:49

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:49

indexvärdet ska vara ett av Statistiska centralbyrån beräknat socioekonomiskt
index som omfattar alla huvudmän för förskoleklass eller grundskola.

Ansökan

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

6 §

En huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprättat en plan med

redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar. Berörda
fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

Planen ska ges in till Statens skolverk om verket begär det.

Beslut

7 §

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidraget.

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.

Uppföljning och redovisning

8 §

Statens skolverk ska följa upp att statsbidraget har använts i enlighet

med bestämmelserna i denna förordning.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

9 §

Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens

skolverk vid bidragsårets slut redovisa

1. de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och
2. huvudmannens egna kostnader för personal i förskoleklassen och för un-

dervisning och elevhälsa i grundskolan, utöver statsbidrag, för innevarande
samt de tre föregående åren.

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärde-

ring av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått regering-
ens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts.

Återbetalning och återkrav

10 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål,
4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
5. mottagaren för bidragsåret minskat sina kostnader per elev för personal i

förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan i strid med
3 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman

är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för

background image

3

SFS 2018:49

det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på åter-
betalning.

11 §

Det belopp som mottagaren ska återbetala enligt 10 § första stycket 5

ska motsvara det belopp som kostnaderna minskats med.

12 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller

delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Överklagande

14 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2018.
2. Med bidragsåret 2018 avses perioden 1 juli–31 december 2018.
3. Inför bidragsåret 2018 ska Statens skolverk besluta om bidragsramen

före den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

;