SFS 2018:51 Lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

180051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst;

utfärdad den 1 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:258) om be-

handling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst

dels att 1 kap. 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 15 a §, och närmast före

1 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

15 §

Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt får medges direktåtkomst

till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverksamhet
som behövs för att myndigheterna, inom ramen för myndighetsöverskridande
samverkan mellan Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhets-
polisen, ska kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot
Sverige och svenska intressen. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbe-
hållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter
inom sådan samverkan behöver ha tillgång till uppgifterna.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som i andra fall får

ha direktåtkomst till uppgiftssamlingar.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar
1. ytterligare föreskrifter eller beslut i enskilda fall om omfattningen av

direktåtkomsten, och

2. föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Uppgiftsskyldighet

15 a §

Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt har, trots sekretess en-

ligt 38 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av
sådana uppgifter som avses i 15 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

1 Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143.

SFS 2018:51

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:51

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)