SFS 2018:55 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

180055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 a och 4�4 b §§, och närmast

före 4 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglyci-

dyleter,

2. kadmium,
3. plastpartiklar i kosmetiska produkter,
4. klorerade lösningsmedel,
5. kvicksilver,
6. kadmium och kvicksilver i batterier,
7. tungmetaller i förpackningar,
8. ammunition som innehåller bly,
9. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
10. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315).

1 a §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2�3, 5�11, 11 c�14 och 14 b�20 a §§,
� 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 4 a §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 21 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

2 Senaste lydelse 2016:829.

SFS 2018:55

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:55

Plastpartiklar i kosmetiska produkter

4 §

3

I denna paragraf och i 4 a och 4 b §§ avses med

kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i Europa-

parlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produk-
ter,

plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen,

plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än fem milli-

meter i någon dimension och är olösliga i vatten,

naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt i

miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling
eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska
struktur,

tillhandahållande på marknaden: varje gång en produkt görs tillgänglig för

distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i sam-
band med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

4 a §

4

Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk pro-

dukt som är avsedd att sköljas av eller spottas ut efter att den används på hud,
hår, slemhinnor eller tänder och som innehåller plastpartiklar som har tillsatts
för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt.

Förbudet gäller inte kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar

som enbart består av naturligt förekommande polymerer.

4 b §

5

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 4 a § för kosmetiska produkter
som innehåller plastpartiklar som

1. tillverkas med naturligt förekommande polymerer som råvara, och
2. snabbt bryts ner till monomerer i akvatiska miljöer och inte innebär

någon risk för skada på vattenlevande organismer.

Dispens ska ges för kosmetiska produkter som är lagligen saluförda enligt

regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Turkiet eller
lagligen tillverkade i ett land som har undertecknat avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om en likvärdig skyddsnivå uppnås genom
dessa regelverk.

5 §

6

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller

tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt
bruk.

3 Tidigare 4 § upphävd genom 2009:954.

4 Tidigare 4 a § upphävd genom 2008:255.

5 Tidigare 4 b § upphävd genom 2008:255.

6 Senaste lydelse 2016:144.

background image

3

SFS 2018:55

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som

innehåller metylenklorid eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas
till konsumenter för enskilt bruk.

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte

redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Trots förbudet i 4 a § får kvarvarande lager av kosmetiska produkter som

lagligen har tillhandahållits på marknaden före den 1 juli 2018 fortsätta att
tillhandahållas på marknaden till utgången av december 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018