SFS 2018:58 Förordning om bidrag till strandstädning

180058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag till strandstädning;

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 15 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Med avfall, samla in avfall, hantera avfall och behandla avfall avses i

denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Om det finns medel får Naturvårdsverket ge bidrag till kommuner enligt

denna förordning till projekt som

1. syftar till att samla in avfall som har flutit i land på havsstränder,
2. innebär att även annat avfall som finns på stränderna samlas in,
3. inbegriper åtgärder som behövs för att det insamlade avfallet ska bli be-

handlat,

4. inbegriper uppföljning och utvärdering av projektets genomförande, och
5. genomförs av en kommun eller av flera kommuner tillsammans.
Bidraget får också avse åtgärder för planering av projektet.

4 §

Bidrag får inte ges för

1. insamling eller annan hantering av avfall som har påbörjats innan Natur-

vårdsverket har beslutat att ge bidrag, eller

2. åtgärder som utförs av personer som inte omfattas av arbetsmiljölagen

(1977:1160).

Bidragsnivå

5 §

Bidrag får ges med högst 90 procent av kommunens eller kommunernas

kostnad för bidragsberättigande åtgärder i projektet. Vid beräkning av kostna-
den för projektet ska eventuella bidrag som beviljats enligt annan författning
räknas av.

SFS 2018:58

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

2

SFS 2018:58

Ansökan om bidrag

6 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas till Naturvårds-

verket.

7 §

En ansökan om bidrag ska innehålla följande uppgifter:

1. vilken eller vilka kommuner som ansöker,
2. kontaktperson för den eller de sökande kommunerna,
3. en beskrivning av projektet och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

4. en uppskattning av mängden avfall i området där insamlingen planeras

och hur stor andel av detta avfall som har flutit i land från havet,

5. planerad behandling av det insamlade avfallet,
6. vilket resultat som projektet syftar till att uppnå,
7. kostnaderna för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostna-

derna som bidraget söks för,

8. hur projektet beräknas påverka sysselsättningen,
9. vilken uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås, och
10. om projektet omfattar åtgärder för vilka bidrag har sökts eller beviljats

enligt annan författning.

Prövning av ansökan och utbetalning av bidrag

8 §

Frågor om bidrag prövas av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket ska besluta om antalet prövningstillfällen per år och pub-

licera uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats.

9 §

När Naturvårdsverket prövar en ansökan om bidrag enligt denna förord-

ning ska verket ta särskild hänsyn till hur väl åtgärderna i relation till projek-
tets totalkostnad kan förväntas leda till insamling och hantering av avfall som
har flutit i land på havsstränder. Bidrag ska i första hand ges till projekt för in-
samling i områden där stora avfallsmängder flyter i land. Om flera projekt kan
förväntas leda till likvärdiga resultat, ska hänsyn också tas till projektens möj-
lighet att bidra till sysselsättning.

10 §

Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som krävs för att syftet

med bidraget ska tillgodoses.

Av beslutet ska det framgå när de åtgärder som bidraget avser senast ska

vara slutförda. Den tiden får bestämmas till längst ett år från beslutet. Tiden
får förlängas, om det finns särskilda skäl.

11 §

Om Naturvårdsverket beslutar att ge bidrag, ska verket bestämma bi-

dragets storlek och besluta om utbetalning. Högst 75 procent av bidraget får
betalas ut innan projektet har slutförts och en slutrapport kommit in till verket.

En slutlig begäran om utbetalning av bidraget ska ha kommit in till Natur-

vårdsverket inom tre månader från det att åtgärderna senast ska vara slutförda.

12 §

Naturvårdsverket får besluta att ett bidrag inte ska betalas ut, om

1. sökanden genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat

att bidraget getts felaktigt eller med för högt belopp,

background image

3

SFS 2018:58

2. bidraget av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidraget och den som

ansökt om bidraget borde ha insett detta, eller

4. villkoren för bidraget inte har följts.

�&terbetalning och återkrav

13 §

Om ett bidrag har betalats ut trots att det enligt 12 § funnits förutsätt-

ningar för att inte betala ut det, är mottagaren återbetalningsskyldig.

Uppföljning och utvärdering

14 §

Den eller de kommuner som har fått bidrag ska efter att projektet har

genomförts i en slutrapport till Naturvårdsverket redovisa

1. vilka resultat som projektet har gett,
2. i vilken utsträckning projektet bidragit till ökad sysselsättning,
3. uppgift om mängd insamlat avfall i vikt,
4. hur det insamlade avfallet har behandlats, och
5. kostnaden för varje åtgärd som projektet fått bidrag för.

Bemyndigande

15 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

Anmälnings- och tillståndsplikt

16 §

Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av av-

fall finns i avfallsförordningen (2011:927) och miljöprövningsförordningen
(2013:251).

�verklagande

17 §

Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018