SFS 2018:61 Förordning om ändring i postförordningen (2010:1049)

180061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i postförordningen (2010:1049);

utfärdad den 1 februari 2018.

Regeringen föreskriver

1 att 7 och 8 §§ postförordningen (2010:1049) ska

ha följande lydelse.

7 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilka tjänster som

ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten och om på vilket sätt kravet
enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 postlagen (2010:1045) på utdelning av post-
försändelser ska fullgöras.

8 §

Post- och telestyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen och de

nationella tillsynsmyndigheterna inom Europeiska unionen om

1. undantag från kravet i 3 kap. 1 § första stycket 1 postlagen (2010:1045)

på att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska göras minst en
insamling och minst en utdelning av postförsändelser, och

2. i vilka fall utdelning av postförsändelser inte behöver ske vid en fysisk

persons bostad eller en juridisk persons lokaler.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om
gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster
och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/6/EG.

SFS 2018:61

Utkom från trycket
den 13 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018