SFS 2018:66 Förordning om statsbidrag till folkbibliotek

180066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till folkbibliotek;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommu-

ner för

1. utveckling av folkbiblioteksverksamheten och
2. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syfte

2 §

�ndamålet med statsbidragen är att

1. öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela

landet, och

2. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbätt-

ras i syfte att främja intresset för läsning och litteratur.

Bidragsform

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag

och bidrag till kostnad för inköp.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Bidrag enligt denna förordning får endast beviljas till en kommun som

har upprättat en biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801).

Bidrag för utveckling av folkbiblioteksverksamheten

5 §

En kommun får beviljas projektbidrag för att öka utbudet av och till-

gängligheten till folkbiblioteksverksamhet. Projekten ska i första hand syfta
till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt biblioteks-
lagen (2013:801).

SFS 2018:66

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:66

Bidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur

6 §

En kommun får beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp

av litteratur.

Statsbidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslittera-

tur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars
intresse för läsning.

7 §

En förutsättning för inköpsbidrag är att kommunen för det år bidraget

betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek
för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag
och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte har
minskats.

Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-

medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek inför-
skaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medie-
anslag avses anslag för inköp av medier.

�rendenas handläggning

8 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kultur-

råd.

9 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla

uppgifter om

1. vad bidraget ska användas till, och
2. en redovisning av hur det uppfyller ändamålet med bidraget.

10 §

Statens kulturråd ska vid sin fördelning av projektbidrag särskilt ta

hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverk-
samhet och om projektet kan få långsiktiga effekter.

11 §

I ett beslut om bidrag ska anges

1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
2. sista dag för redovisning enligt 12 §.

Redovisning

12 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska

vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kultur-
råd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa
vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget
beviljats för.

13 §

En kommun är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter

som Statens kulturråd behöver för att granska redovisningen.

14 §

Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovis-

ning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har
använts till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhål-
lande till ändamålet med bidraget.

background image

3

SFS 2018:66

�&terbetalning och återkrav

15 §

Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldiga om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som bidraget beviljats för,

2. om kommunen inte avsatt egna medel till inköp av medier enligt 7 §,

eller

3. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.

16 §

Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget

om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Statens kulturråd
får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget, om det finns sär-
skilda skäl för det.

Bemyndigande

17 §

Statens kulturråd får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten

av denna förordning.

�verklagande

18 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder ikraft den 15 mars 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1608) om statsbidrag

till folkbibliotek.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande ifråga om statsbi-

drag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018