SFS 2018:67 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

180067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a och 8 a §§, 5 kap. 5 och 18 a §§ och rubriken

närmast före 2 kap. 7 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 b kap., och en ny paragraf, 6 kap.

2 b §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

(2 kap.),

� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),
� ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
� arbetstillstånd (6 kap.),
� EU-blåkort (6 a kap.),
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� utvisning på grund av brott (8 a kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),

1 Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om vill-
kor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:198.

SFS 2018:67

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:67

� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),
� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

2 kap.

Kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd

4

7 a §

5

Bestämmelser om kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd finns i

6 a och 6 b kap.

8 a §

6

Kravet på visering enligt 3 § gäller inte för en utlänning som

1. är EES-medborgare,
2. har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i Sve-

rige eller av en behörig myndighet i en annan EES-stat,

3. har uppehållstillstånd,
4. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller
5. återtas enligt 6 a kap. 14 § eller 6 b kap. 19 §.
Kravet på visering enligt 3 § för inresa gäller inte heller för en utlänning

som återtas enligt 4 kap. 5 d § eller 5 a kap. 7 §.

5 kap.

5 §

7

Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sam-

manlagt fyra år under de senaste sju åren har haft

1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort,

ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, eller

2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.
Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad

på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva näringsverk-
samhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella verksamheten.

18 a §

8

Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning

som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller uppehållstill-
stånd för arbete enligt 10 § om han eller hon har ett av Sverige utfärdat EU-
blåkort, ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, eller
om han eller hon har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige och har
återtagits enligt 6 a kap. 14 §.

En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas

för en familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om utlän-
ningen beviljas uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges där.

4 Senaste lydelse 2013:606.

5 Senaste lydelse 2013:606.

6 Senaste lydelse 2014:198.

7 Senaste lydelse 2014:777.

8 Senaste lydelse 2013:606.

background image

3

SFS 2018:67

6 kap.

2 b §

Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges till en utlänning

som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-staterna och
Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än
90 dagar i ett företag som dels är etablerat i Sverige eller i en annan EU-stat,
dels är en enhet som tillhör samma företag eller företag inom samma koncern.

Första stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier

som är undantagna i 6 b kap. 3 §.

6 b kap. Tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT

Förutsättningar för tillstånd

1 §

En utlänning som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-

staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller prakti-
kant i mer än 90 dagar i ett företag (värdföretag) som dels är etablerat i
Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom
samma koncern ska, om inte annat följer av tredje stycket eller 3�5 §§, bevil-
jas ett uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning av personal
(ICT-tillstånd), om

1. utlänningen har varit anställd i företaget under minst tre månader utan

uppehåll vid tiden för den företagsinterna förflyttningen,

2. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal

eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor inte är
sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige en-
ligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som
är etablerat inom EES eller Schweiz,

3. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
4. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan visa

att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som
gäller i Sverige,

5. utlänningen har de yrkeskvalifikationer och den erfarenhet som krävs för

uppdraget som chef eller specialist, eller har en sådan examen från ett univer-
sitet eller en högskola som krävs för praktiktjänstgöringen,

6. utlänningen efter förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till

en enhet i tredje land som tillhör samma företag eller till ett företag inom
samma koncern i tredje land, och

7. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska utlän-

ningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Ett ICT-tillstånd ska inte beviljas om
1. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 13 §, eller
2. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för per-

soner som är föremål för företagsintern förflyttning.

2 §

En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat och

som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett
företag som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma
företag eller ett företag inom samma koncern som det i den andra EU-staten

background image

4

SFS 2018:67

ska, om inte annat följer av 3�5 §§, beviljas ett ICT-tillstånd för rörlighet för
längre vistelse, om

1. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal

eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor inte är
sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige en-
ligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som
är etablerat inom EES eller Schweiz,

2. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
3. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan visa

att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som
gäller i Sverige, och

4. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska utlän-

ningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

3 §

Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte beviljas en utlänning som

1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz,
3. ansöker om uppehållstillstånd för att utföra forskning i Sverige enligt ett

mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande
för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,

4. är utstationerad i Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering

av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller Schweiz,

5. har beviljats uppehållstillstånd för studier i Sverige, eller
6. hyrs ut av ett företag för att arbeta under övervakning och ledning av ett

annat företag.

4 §

Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte heller beviljas en utlänning som

visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett bedrägligt
sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.

5 §

Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får vägras om

1. arbetsgivaren eller värdföretaget har blivit påförd en sanktion för att ha

haft en utlänning anställd utan nödvändiga tillstånd,

2. arbetsgivaren eller värdföretaget har blivit påförd en sanktion för att ha

lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt eller
avgift och uppgifterna rör redovisning av arbete,

3. arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldig-

heter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbets-
villkor, eller

4. arbetsgivarens eller värdföretagets verksamhet håller på att avvecklas

eller har avvecklats genom en konkurs eller om arbetsgivaren eller värdföre-
taget inte bedriver någon ekonomisk verksamhet.

Förutsättningar för rörlighet för kortare vistelse

6 §

En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat får

under giltighetstiden för tillståndet i högst 90 dagar under en 180-dagars-
period resa in och vistas i Sverige och arbeta här i ett företag som dels är eta-

background image

5

SFS 2018:67

blerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag
inom samma koncern som det i den andra EU-staten.

Första stycket gäller inte en utlänning som utgör ett hot mot allmän ord-

ning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Ansökan om tillstånd

7 §

En utlänning som vill ha ett ICT-tillstånd i Sverige ska ha ansökt om

och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i EU. En ansökan får inte bifallas
efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om utlänningen ansöker om förlängning av

ett ICT-tillstånd.

En utlänning som ansöker om en förlängning av tillståndstiden för ett ICT-

tillstånd får arbeta i Sverige under tiden för ansökans prövning, om giltighets-
tiden för tillståndet inte hade löpt ut när ansökan gavs in.

8 §

En ansökan om ICT-tillstånd får prövas i Sverige om

1. utlänningen avser att vistas endast i Sverige, eller
2. utlänningen avser att vistas i flera EU-stater men vistelsen i Sverige

kommer att vara den längsta.

9 §

En ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får ges in

efter inresan i landet.

En utlänning som ansöker om ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre

vistelse får arbeta i värdföretaget i Sverige under tiden för ansökans prövning,
om giltighetstiden för det ICT-tillstånd som har beviljats av en annan EU-stat
inte har löpt ut och utlänningen har rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige
enligt 6 §.

�ven en utlänning som ansöker om en förlängning av tillståndstiden för ett

ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får arbeta under tiden för ansö-
kans prövning, om giltighetstiden för tillståndet inte hade löpt ut när ansökan
gavs in.

Tillståndstid

10 §

Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får inte gälla för längre tid än uppdrags-

tiden.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett ICT-tillstånd får inte överstiga tre

år för chefer och specialister eller ett år för praktikanter.

Ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får inte gälla för längre tid

än det ICT-tillstånd som har beviljats av en annan EU-stat.

Förlängning av tillståndstiden

11 §

Tillståndstiden för ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får efter ansökan för-

längas upp till den tid som framgår av 10 §.

Tillståndstiden får inte förlängas om
1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet bevilja-

des för,

background image

6

SFS 2018:67

4. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för per-

soner som är föremål för företagsintern förflyttning, eller

5. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller all-

män folkhälsa.

12 §

En förlängning av tillståndstiden får vägras om

1. förutsättningarna i 1 eller 2 § för att bevilja tillståndet i fråga inte är upp-

fyllda, i andra fall än som anges i 11 § andra stycket 4 och 5,

2. det finns grund för avslag enligt 5 §, eller
3. utlänningen har vistats och arbetat i en annan EU-stat i strid med bestäm-

melserna om rörlighet för längre eller kortare vistelse.

Anmälningsskyldighet

13 §

En utlänning som har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-

tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla för-
ändringar som påverkar villkoren för tillståndet till Migrationsverket.

Ett värdföretag ska underrätta Migrationsverket om förändringar som på-

verkar villkoren för ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar

14 §

Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1�3 till den

som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse,
ska beviljas uppehållstillstånd. Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska
gälla för samma tid som anknytningspersonens tillstånd.

För barn som åberopar anknytning till den som har ett ICT-tillstånd eller ett

ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, eller till hans eller hennes make
eller sambo, gäller 5 kap. 17 § andra stycket.

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§.

När en ansökan om uppehållstillstånd för en familjemedlem ska vara
gjord

15 §

En familjemedlem som avses i 14 § ska ha ansökt om och beviljats ett

uppehållstillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas efter in-
resan.

Första stycket gäller dock inte om
1. ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som

beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ett ICT-tillstånd
eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse som är utfärdat av
Sverige, eller

2. sökanden har beviljats ett uppehållstillstånd av en annan EU-stat på

grund av anknytning till en utlänning som har ansökt om eller har ett ICT-till-
stånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige.

�&terkallelse av tillstånd

16 §

Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska återkallas om

1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,

background image

7

SFS 2018:67

3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet bevilja-

des för,

4. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för per-

soner som är föremål för företagsintern förflyttning, eller

5. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller all-

män folkhälsa.

17 §

Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får återkallas om

1. förutsättningarna i 1 eller 2 § för att bevilja tillståndet i fråga inte är upp-

fyllda, i andra fall än som anges i 16 § 4 och 5,

2. det finns grund för avslag enligt 5 §, eller
3. utlänningen har vistats och arbetat i en annan EU-stat i strid med bestäm-

melserna om rörlighet för längre eller kortare vistelse.

18 §

Ett uppehållstillstånd som har beviljats en familjemedlem enligt 14 §

får återkallas om

1. anknytningen till den som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för

rörlighet för längre vistelse bryts eller ett sådant tillstånd återkallas, eller

2. familjemedlemmen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet

eller allmän folkhälsa.

�&tertagande av en utlänning som har ett ICT-tillstånd och hans eller
hennes familjemedlemmar

19 §

Om en annan EU-stat har avslagit en ansökan om ICT-tillstånd för rör-

lighet för längre vistelse från en utlänning som har eller vid tiden för ansökan
i den andra EU-staten hade ett ICT-tillstånd utfärdat av Sverige, och den
andra EU-staten har ålagt utlänningen och medföljande familjemedlemmar att
lämna den medlemsstaten, ska de återtas till Sverige.

Detsamma ska gälla om en annan EU-stat har motsatt sig att utlänningen

vistas i den staten med stöd av ett ICT-tillstånd utfärdat av Sverige eller om
det svenska ICT-tillståndet har löpt ut eller återkallats.

Beslutande myndighet

20 §

Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018