SFS 2018:70 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

180070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2013:156) om samhälls-

orientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

2 §

2

Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte

65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1�4, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a §

första stycket 2 utlänningslagen,

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller
familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för
arbete, sjätte stycket utlänningslagen,

6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlännings-

lagen,

7. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlännings-

lagen, eller

8. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har bevil-

jats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156.

2 Senaste lydelse 2017:596.

SFS 2018:70

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018