SFS 2018:71 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

180071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver

1 att bilagan till förordningen (1997:691) om avgif-

ter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Anna Falk
(Utrikesdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om vill-
kor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:71

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:71

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Bilaga

2

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer
som fyllt 18 år ...................................................................................... 1 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som
inte fyllt 18 år.......................................................................................... 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring
enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket eller enligt
6 a kap. 1 § eller 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716),
� om ansökan inte avser förlängning av ett tillstånd avseende
samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete
som ett tidigare tillstånd avser ............................................................. 2 000 kr
� om ansökan avser förlängning av ett tillstånd avseende
samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete
som ett tidigare tillstånd avser ............................................................. 1 000 kr
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
för att bedriva näringsverksamhet........................................................ 2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning
enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)
för personer som fyllt 18 år.................................................................. 1 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning
enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)
för personer som inte fyllt 18 år ............................................................... 750 kr

2 Senaste lydelse 2014:533.