SFS 2018:72 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

180072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 och 7 a §§ och 8 kap. 5 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 b kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om

� förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser

(1 kap.)

� resehandlingar (2 kap.)
� visering (3 kap.)
� uppehållsrätt (3 a kap.)
� uppehållstillstånd (4 kap.)
� arbetstillstånd (5 kap.)
� EU-blåkort (5 a kap.)
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (5 b kap.)
� kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.)
� underrättelseskyldighet (7 kap.), och
� avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).

5 kap.

2 §

3

Utöver 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd i följande fall.

1. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd

som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker
landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

2. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd

som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en forskare eller lärare inom den högre utbildningen som har kallats hit för
forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om vill-
kor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2015:92.

3 Senaste lydelse 2014:779.

SFS 2018:72

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:72

4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår för en utlänning som är bosatt i en

EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om utlän-
ningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett företag i
det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i samband
med en entreprenad eller liknande.

5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk

instruktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. För den tid som uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har

beviljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 och 5 a §§ samt för den som har
haft sådant uppehållstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom
giltighetstiden för tillståndet ansöker om förlängning till dess tillståndsfrågan
har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslu-
tet har fått laga kraft.

7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt enga-

gerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildnings-
radio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsutsändning.

8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånaders-

period för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan tur-
népersonal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns
angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migrations-
verket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besöker
Sverige för att delta i internationella tävlingar.

10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillfälligt i Sverige. Undantaget gäller dock inte en utlänning som
avses i 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716).

11. För den tid som en utlänning som är gästforskare har beviljats uppe-

hållstillstånd för forskning enligt 4 kap. 7 a §.

12. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är anställd i ett företag i en internationell koncern och ska
genomgå praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett
företag i Sverige som ingår i koncernen.

13. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbild-
ning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller utöva liknande
aktiviteter i Sverige.

14. För den tid som insatsen pågår för en utlänning som deltar i en hjälp-

insats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Undantagen från kravet på arbetstillstånd är också en utlänning som, på

grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett
företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i yrkes-
mässig trafik.

7 a §

4

För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställnings-

villkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen

4 Senaste lydelse 2014:780.

background image

3

SFS 2018:72

av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § och om EU-blåkort enligt
6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare
inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ären-
det. Detsamma gäller vid handläggningen av en ansökan om ICT-tillstånd
eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. 1 och 2 §§
utlänningslagen för att säkerställa att anställningsvillkoren inte är sämre än
vad som krävs enligt 6 b kap. 1 § första stycket 2 och 2 § första stycket 1
utlänningslagen. Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har
skett om arbetsgivaren redan har inhämtat ett sådant yttrande, det annars är
obehövligt eller det finns särskilda skäl.

Första stycket gäller i tillämpliga delar också vid handläggningen av ären-

den om återkallelse av uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 e § första stycket 1
utlänningslagen.

5 b kap. Tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT

Handläggningstid

1 §

Ett ärende om tillstånd enligt 6 b kap. 1, 2 eller 14 § utlänningslagen

(2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in. Om
ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas
om förlängningen.

Bevis om uppehålls- och arbetstillstånd

2 §

Bevis om ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre

vistelse ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstillståndskort som avses i
4 kap. 22 §.

På uppehållstillståndskortet ska anges ⬝ICT⬝ eller ⬝mobile ICT⬝, beroende

på vilket tillstånd som utfärdas. På kortet ska också anges uppgift om anställ-
ningen och om slag av arbete.

Underrättelse till en annan EU-stat

3 §

Om en utlänning vistas i en annan EU-stat med stöd av ett ICT-tillstånd

utfärdat av Sverige och det tillståndet återkallas, ska Migrationsverket under-
rätta den andra EU-staten om beslutet.

Om en utlänning som har ett ICT-tillstånd utfärdat av en annan EU-stat

beviljas eller vägras ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige,
ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Om en utlänning har eller har haft ett ICT-tillstånd utfärdat av en annan

EU-stat och Migrationsverket meddelar ett beslut som innebär att utlänningen
och hans eller hennes familjemedlemmar ska återtas av den EU-staten, ska
Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Underrättelse till värdföretag

4 §

Om ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vis-

telse återkallas, ska Migrationsverket underrätta värdföretaget i Sverige.

background image

4

SFS 2018:72

8 kap.

5 §

5

Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbets-

tillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för perso-
ner som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansö-
kan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd
enligt 6 kap. 2 § första stycket eller tillstånd enligt 6 a kap. 1 § eller 6 b kap. 1
eller 2 § utlänningslagen (2005:716), som inte rör förlängning av ett tillstånd
avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete
som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppe-
hållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd enligt 6 kap.
2 § första stycket eller tillstånd enligt 6 a kap. 1 § eller 6 b kap. 1 eller 2 §
utlänningslagen, som rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbets-
givare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd
avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstillstånd för att bedriva
näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är avgiften 2 000 kr.
Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familje-
anknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är avgiften 1 500 kr för
personer som fyllt 18 år och 750 kr för personer som inte fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlän-

ningslagen,

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familje-
anknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjean-
knytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap.
5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från
och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för
personer,

6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

8. personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som

kan beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen,

9. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen,

10. Polismyndigheten när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 b § eller 16 a § utlänningslagen,

11. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c §

eller 16 b § utlänningslagen, eller

12. personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § utlän-

ningslagen.

5 Senaste lydelse 2014:1192.

background image

5

SFS 2018:72

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018