SFS 2018:73 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

180073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1992:1303) om krigs-

materiel

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

SFS 2018:73

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:73

Bilaga

2


A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen
(1992:1300) om krigsmateriel


Förteckningen överensstämmer under ⬝a)⬝ med bilagan till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om
förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom
gemenskapen, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/2054. Sist
i förteckningen, under ⬝b)⬝, förtecknas krigsmateriel som inte finns angiven i
bilagan till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha under kontroll.

Not 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se B. Definitioner av

termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.


Not 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-

nummer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas
oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta
kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett
nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering,
eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-
nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också
ha olika CAS-nummer.


Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande

definitioner av termerna ⬝teknik⬝, ⬝erfordras⬝, ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝,
⬝användning⬝, ⬝allmänt tillgänglig⬝ och ⬝grundforskning⬝ (se B. Definitioner
av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt
bistånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel).

a) Krigsmateriel som finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG

ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra
vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum)
samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för
dessa vapen:

Not: ML1 omfattar inte följande:

a)

Skjutvapen

som

utformats

särskilt

för blind ammunition och som inte

kan avlossa projektiler.

b)

Skjutvapen

som

utformats

särskilt

för att skjuta ut bundna projektiler

utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med
högst 500 meters räckvidd.

c) Vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad

tändhatt som inte är helautomatiska.

2 Senaste lydelse 2017:516. �ndringen i del B innebär bl.a. att definitionen ML7
⬝anpassad för användning i krig⬝: [⬦] tas bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2018:73

d) ⬝Skjutvapen som har gjorts obrukbara⬝.

a) Gevär och kombinationsvapen, eldhandvapen, kulsprutor, k-pistar och
snabbskjutande vapen med flera eldrör.

Not: ML1 a omfattar inte följande:

a) Gevär och kombinationsvapen tillverkade före 1938.

b) Reproduktioner av gevär och kombinationsvapen där originalen

tillverkades före 1890.

c) Eldhandvapen, snabbskjutande vapen med flera eldrör och kulsprutor

tillverkade före 1890 samt reproduktioner av dessa.

d) Gevär eller eldhandvapen som är särskilt utformade för att avlossa

en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

b) Slätborrade vapen enligt följande:

1. Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2. �vriga slätborrade vapen enligt följande:

a)

Helautomatiska.

b)

Halvautomatiska

eller

med

pumpverkan.

Not: ML1 b 2 omfattar inte vapen som är särskilt utformade för att avlossa

en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

Not: ML1 b omfattar inte följande:

a) Slätborrade vapen tillverkade före 1938.

b) Reproduktioner av slätborrade vapen där originalen tillverkades före

1890.

c)

Slätborrade

sport-

och

jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt

utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

d) Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1.

Slakt

av

husdjur.

2.

Sövning

av

djur.

3.

Seismisk

provning.

4.

Avfyrning

av

projektiler

för

industriell

användning.

5.

Desarmering

av

improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt 1A006

i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

c) Vapen för hylslös ammunition.

d)

Löstagbara magasin, ljuddämpare, särskilda vapenstöd, optiska

vapensikten och flamdämpare för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c.

background image

4

SFS 2018:73

Not: ML1 d omfattar inte optiska vapensikten som saknar elektronisk

bildhantering med högst nio gångers förstoring, under förutsättning att de
inte särskilt har utformats eller modifierats för militär användning eller
innehåller någon retikel som utformats särskilt för militär användning.

ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen
eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum),
kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade
komponenter för dessa vapen:

a) Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen,
projektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa gevär,
slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1: ML2 a omfattar bland annat injektorer, doseringsapparater,

förrådstankar och andra komponenter som utformats särskilt för användning
med flytande drivladdningar för utrustning enligt ML2 a.

Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

a) Gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, tillverkade före

1938.

b) Reproduktioner av gevär, slätborrade vapen och kombinations-vapen,

där originalen tillverkades före 1890.

c)

Skjutvapen,

haubitsar,

kanoner

och granatkastare, tillverkade före

1890.

d) Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt

utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

e) Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1.

Slakt

av

husdjur.

2.

Sövning

av

djur.

3.

Seismisk

provning.

4.

Avfyrning

av

projektiler

för

industriell

användning.

5.

Desarmering

av

improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt

1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

f)

Bärbara

projektilutskjutningsanordningar som utformats särskilt för

att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller
kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

b) Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utformade
eller modifierade för militär användning.

Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c) Vapensikten och siktesbaser, som har samtliga följande egenskaper:

background image

5

SFS 2018:73

1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

d) Lavetter och löstagbara magasin, särskilt utformade för vapen enligt ML2
a.

ML3 Ammunition och temperingsdon, enligt följande, samt särskilt
utformade komponenter för sådana:

a) Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b) Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3 a.

Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar bland annat

följande:

a) Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor,

ammunitionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b) Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och

detoneringsanordningar.

c)

Engångs

högeffektkällor.

d)

Brännbara

laddningshylsor.

e) Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfas-

styrda projektiler.

Not 2: ML3 a omfattar inte följande:

a) Lös ammunition utan projektil (blank star).

b) Blind ammunition med håltagen hylsa.

c) Annan lös och blind ammunition som inte innehåller komponenter som

är utformade för skarp ammunition, eller

d) Komponenter som är särskilt utformade för lös och blind ammunition

som anges i denna not 2 a, 2 b eller 2 c.

Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något

av följande syften:

a)

Signalering.

b) Skrämma bort fåglar, eller

c) Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4 Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och
laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör,
enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS), se

ML4 c.

background image

6

SFS 2018:73

a) Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, robotar,
sjunkbomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning,
⬝pyrotekniska⬝ anordningar, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som
simulerar någon av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för
militär användning.

Not: ML4 a omfattar bland annat följande:

a) Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

b) Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b) Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformad för �"aktiviteter�" kopplade till något av följande:

a) utrustning enligt ML4 a, eller

b)

improviserade

sprängladdningar

(IED).

Teknisk anmärkning:

I ML4.b.2 avses med �"aktiviteter�" hantering, avfyrning, läggning,

övervakning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med
engångseffekt, vilseledning, störning, svepning, detektering, desarmering
eller bortskaffande.

Not 1: ML4 b omfattar bland annat följande:

a) Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en

produktionskapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

b) Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2: ML4 b omfattar inte bärbar utrustning som enbart används för att

upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra
metallföremål.

c) Skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS).

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har

samtliga följande egenskaper:

a)

De

har

som

robotvarningssensorer, antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100�400 nm, eller

2.

aktiva

robotvarningssensorer med pulsad doppler.

b) De har motmedelskastarsystem.

c) Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda

luftvärnsrobotar.

d) De är installerade på ett ⬝civilt luftfartyg⬝ och har samtliga följande

egenskaper:

background image

7

SFS 2018:73

1. Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst

⬝civilt luftfartyg⬝ i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket
det har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat utfärdat av civila luftfartsmyndigheter i en

eller flera EU-medlemsstater eller i stater som deltar i Wassenaar-
arrangemanget, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila

luftfartsorganisationen (ICAO).

2. I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att

förhindra obehörigt tillträde till ⬝programvara⬝, och

3. I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism

som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ⬝civila
luftfartyg⬝ i vilket det installerats.

ML5 Eldlednings-, och relaterad övervaknings- och varningsutrustning,
och relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt
motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär
användning, och komponenter och tillbehör som utformats särskilt för
dessa:

a) Vapensikten, bombsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b) Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller
målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller
identifieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.

c) Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.

Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekterings-utrustning.

d) Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för
utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:


Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller
modifierade för militär användning.

Teknisk anmärkning:

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

b) Andra markfordon och komponenter enligt följande:

1. Fordon med samtliga följande egenskaper:

a) De har tillverkats av eller utrustats med material eller komponenter

som ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller
jämförbar nationell standard) eller bättre.

background image

8

SFS 2018:73

b) De har en transmission som kan driva både fram- och bakhjulen

samtidigt, inbegripet fordon som har kompletterande lastbärande hjul, oavsett
om dessa drivs eller inte.

c) De har en totalvikt på över 4 500 kg.

d)

De

har

dessutom

utformats

eller

modifierats för att kunna användas i

terräng.

2. Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a) Särskilt utformade för fordon enligt ML6 b 1, och

b) Ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985,

eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar bland annat följande:

a) Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära

fordon med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen
enligt ML4.

b)

Pansarfordon.

c) Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d) Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av

ammunition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a

innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk
ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade
för militär användning. Dessa komponenter omfattar bland annat följande:

a) Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra.

b) Pansarskydd för viktiga delar, (t.ex. bränsletankar eller

kupéutrymmen).

c) Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d)

Avskärmad

belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila fordon som utformats eller modifierats för

penning- eller värdetransport.

Not 4: ML6 omfattar inte fordon som uppfyller samtliga följande kriterier:

a) De är tillverkade före 1946.

b) De innehåller inga produkter som tas upp i Europeiska unionens

gemensamma militära förteckning och som tillverkats efter 1945, med
undantag för reproduktioner av originaldelar eller originaltillbehör till
fordonet, och

c) De inbegriper inte vapen enligt ML1, ML2 eller ML4, med undantag

för sådana vapen som är obrukbara och inte kan avlossa projektiler.

background image

9

SFS 2018:73

ML7 Kemiska agenser, ⬝biologiska agenser⬝, ⬝agenser för
kravallhantering⬝, radioaktiva material, tillhörande utrustning,
komponenter och material, enligt följande:

a) ⬝Biologiska agenser⬝ eller radioaktiva material som valts ut eller
modifierats för att öka deras effektivitet i fråga om att åstadkomma förlust av
människoliv eller djur, förstöra utrustning och skördar eller skada miljön.

b) Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:

1. Kemiska nervstridsmedel

a) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-

(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom:

Sarin

(GB):

O-isopropylmetylfluorfosfonat

(CAS-nr 107-44-8) och

Soman

(GD):

O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N-

dialkyl- (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -amidofosforylcyanider, t.ex.:

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr

77-81-6).

c) O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)

S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl,
n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller
protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr

50782-69-9).

2. Frätande kemiska stridsmedel

a) Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1.

2-kloretylklormetylsulfid

(CAS-nr 2625-76-5)

2.

Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2)

3.

Bis(2-kloretyltio)metan

(CAS-nr

63869-13-6)

4.

1,2-bis

(2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8)

5.

1,3-bis

(2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2)

6. 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7)

7. 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8)

8. Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1)

9. Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8)

b) Lewisiter, t.ex. följande:

1. 2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3)

2. Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1)

background image

10

SFS 2018:73

3. Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8)

c) Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1. HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8)

2. HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2)

3. HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1)

3. Kemiska stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a) 3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2)

4. Kemiska avlövningsmedel, t.ex.

a) butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF) och

b) 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-

diklorfenoxiättiksyra (CAS- nr 94-75-7) (Agent Orange [CAS-nr 39277-47-
9]).

c) Kemiska binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1. Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex.

DF:

metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3)

2. O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) O-

2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl,
n-propyl eller isopropyl)- fosfoniter och motsvarande alkylerade eller proto-
nerade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-O-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr

57856-11-8).

3. Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4. Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d) ⬝Agens för kravallhantering⬝ och aktiva kemiska beståndsdelar och kom-
binationer av dessa, inkluderande:

1. α-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8)

2. ([2.klorfenyl] metylen) propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononitril)

(CS) (CAS-nr 2698-41-1)

3. 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (�0-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr

532-27-4)

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8)

5. 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid), (adamsit), (DM)

(CAS-nr 578-94-9)

6. N-nonanomorfolin, (MPA) (CAS-nr 5299-64-9)

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ⬝agens för

kravallhantering⬝ för personskydd.

background image

11

SFS 2018:73

Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinat-

ioner av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller för
medicinska ändamål.

e) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning,
utformad eller modifierad för spridning av följande material eller agens samt
komponenter som särskilt utformats för detta:

1. Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, eller

2. CW-agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f) Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad
eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska bland-
ningar, enligt följande:

1. Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material

enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt
för denna.

2. Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av fö-

remål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt
komponenter som utformats särskilt för denna.

3. Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas vid

dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a
eller ML7 b.

Not: ML7 f 1 omfattar bland annat följande:

a) Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats

för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b) Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning

och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s för-
teckning över varor med dubbla användningsområden.

g) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning,
utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material enligt
ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt för
denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla använd-

ningsområden.

h) ⬝Biopolymerer⬝ som utformats särskilt eller behandlats för detektering eller
identifiering av agens enligt ML7 b och de kulturer eller specifika celler som
använts för produktion av dessa.

i) ⬝Biokatalysatorer⬝ för dekontaminering eller nedbrytning av agens, samt
biologiska system för dessa, enligt följande:

background image

12

SFS 2018:73

1. ⬝Biokatalysatorer⬝ som utformats särskilt för dekontaminering eller

nedbrytning av agens enligt ML7 b och som är resultatet av riktat laboratorie-
urval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2. Biologiska system som innehåller den genetiska information som kän-

netecknar produktionen av ⬝biokatalysatorer⬝ enligt ML7 i 1 enligt följande:

a)

⬝Expressionsvektorer⬝.

b)

Virus.

c)

Cellkulturer.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a) Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se avsnitt 1C450 a 5 i EU:s för-

teckning över varor med dubbla användningsområden.

b) Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c) Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d) Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se avsnitt 1C450 a 4 i

EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e)

Difosgen

(triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f) Används inte sedan 2004.

g) Xylylbromid,ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3),

para: (CAS-nr 104-81-4).

h) Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i)

Bensyljodid

(CAS-nr

620-05-3).

j) Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k) Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l)

Brommetyletylketon

(CAS-nr

816-40-0).

m)

Kloraceton

(CAS-nr

78-95-5).

n) Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o) Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p) Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se avsnitt IC450 a 7 i EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden.

Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är

exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biolo-
giska system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner,
veterinärmediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedelsindustrin.

ML8 ⬝Energetiska material⬝, och besläktade ämnen, enligt följande:


Anm. 1: Se även avsnitt 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.

background image

13

SFS 2018:73

Anm. 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och avsnitt

1A008 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1. I ML8, med undantag av ML8 c 11 och ML 8 c 12, avser �"blandning�" en

sammansättning av två eller flera ämnen av vilka minst ett ämne ingår i
förteckningen under ML8.

2. Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna för-

teckning, även om det används på ett annat användningsområde än det
angivna (TAGN t.ex. används för det mesta som sprängämne men kan också
användas som bränsle eller oxidationsmedel).

3. I ML8 avser partikelstorlek medelpartikeldiametern på vikt- eller

volymbasis. Internationella eller likvärdiga nationella standarder kommer att
användas för insamling och bestämning av partikelstorleken
.

a) ⬝Sprängämnen⬝ enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzo-

furazan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat)

(CAS-nr 117412-28-9).

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitro-

benzofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4. CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-

4), klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess ⬝prekursorer⬝).

5. CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr

70247-32-4).

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).

7. DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr 194486-

77-6).

10. DIPAM (3,3ʹ-diamino-2,2ʹ,4,4ʹ,6,6ʹ-hexanitrobifenyl eller dipikramid

(CAS-nr 17215-44-0).

11. DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12. Furazaner, enligt följande:

a) DAAOF (DAAF, DAAFox eller diaminoazoxyfurazan).

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13. HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ⬝prekursorer⬝),

enligt följande:

background image

14

SFS 2018:73

a) HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro- 1,3,5,7-tetranitro-

1,3,5,7-tetrazin 1,3,5-7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-cyklooktan (oktogen)
(CAS-nr 2691-41-0).

b) difluoroaminerade analoger av HMX.

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3

tetranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15. HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16. Imidazoler, enligt följande:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole).

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e) PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18. NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19. Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21. RDX och derivater därav enligt följande:

a)

RDX

(Cyklotrimetylentrinitramin,

cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-trini-

tro-1,3,5-triazin; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-nr
121-82-4).

b) Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon) (CAS-

nr 115029-35-1).

22. TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23. TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-

diazocin).

25. Tetrazoler enligt följande:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26. Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-

16-6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

background image

15

SFS 2018:73

28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

29. TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-

04-9).

31. Triaziner enligt följande:

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr

130400-13-4).

32. Triazoler enligt följande:

a) 5-azido-2-nitrotriazol.

b)

ADHTDN

(4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-nr

1614-08-0).

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).

e) DBT (3,3ʹ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g) Används inte sedan 2010.

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i) PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33. Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något

av följande:

a) Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet,

eller

b) Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34. Används inte sedan 2013.

35. DNAN 2,4-dinitroanisol (CAS-nr 119-27-7)

36. TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan)

37. GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS-nr 217464-38-5)

38. Tetraziner enligt följande:

a) BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-3,6-diaminotetrazin);

b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);

39. Energetiska joniska material som smälter mellan 343 K (70°C) och 373

K (100°C) med en detonationshastighet som överstiger 6 800 m/s eller ett
detonationstryck som överstiger 18 GPa (180 kbar).

background image

16

SFS 2018:73

40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3)

41. FTDO (5,6-(3�",4�"-furazan)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid).

Not ML8 a inkluderar ��kokristaller innehållande explosivämne�".

Teknisk

anmärkning

En �"kokristall innehållande explosivämne�" är ett fast material

bestående av en ordnad tredimensionell struktur av två eller fler explosiva
molekyler varav minst en anges i ML8 a.

b) ⬝Drivmedel⬝ enligt följande:

1. Alla fasta ⬝drivmedel⬝ som har en teoretisk specifik impuls (vid stan-

dardvillkor) på mer än:

a) 240 sekunder för icke metalliserade, icke halogeniserade ⬝drivmedel⬝,

b) 250 sekunder för icke metalliserade, halogeniserade ⬝drivmedel⬝, eller

c) 260 sekunder för metalliserade ⬝drivmedel⬝.

2. Används inte sedan 2013.

3. ⬝Drivmedel⬝ som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4. ⬝Drivmedel⬝ som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på

mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av
6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21° C).

5. Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ⬝drivmedel⬝ med

en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (- 40° C).

6. Alla ⬝drivmedel⬝ som innehåller ämnen enligt ML8 a.

7. ⬝Drivmedel⬝ som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.

c) ⬝Pyroteknik⬝, bränslen och därmed besläktade ämnen enligt följande, och
blandningar av dessa:

1. Flygbränsle som blandats särskilt för militära ändamål.

Not: Flygbränslen enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsdelar

av dessa.

2. Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3. Boraner och derivater därav enligt följande:

a) Karboraner.

b) Homologa boraner enligt följande:

1. Dekaboran (14) (CAS-nr 17702-41-9).

2. Pentaboran (9) (CAS-nr 19624-22-7).

3. Pentaboran (11) (CAS-nr 18433-84-6).

background image

17

SFS 2018:73

4. Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträf-

fande oxiderande hydrazinderivater):

a) Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b) Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c) Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d) Asymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

Not: ML8 c 4 a omfattar inte �"blandningar�" av hydrazin som särskilt ut-

formats för frätningskontroll.

5. Metallbränslen, bränsleblandningar eller ⬝pyrotekniska⬝ blandningar i

partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av
flagor eller pulver, tillverkade av material som består till 99 % eller mer av
något av följande:

a) Följande metaller samt blandningar av dessa:

1.

Beryllium

(CAS-nr

7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60

μm

2.

Järnpulver

(CAS-nr

7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3 μm

eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

b) Blandningar som innehåller något av följande:

1.

zirkonium

(CAS-nr

7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4)

eller legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 μm, eller

2. bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8)

bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 μm.

Not 1: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metallerna

eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller
beryllium.

Not 2: ML8 c 5 b omfattar endast metallbränslen i partikelform om de har

blandats med andra ämnen till en blandning för militärt bruk, till exempel
slurries av flytande drivmedel, fasta drivmedel eller pyrotekniska bland-
ningar.

Not 3: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10 (20

% eller mer av det totala bor-10-innehållet).

6. Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen

som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex.
metallstearater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) eller �palmitater.

7. Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller

andra energirika bränslekomponenter.

8. Sfäriska eller sfäroida aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en

partikelstorlek på 60 μm eller mindre och tillverkade av material med en
aluminiumhalt på minst 99 %.

background image

18

SFS 2018:73

9. (TiHn) med en stoikiometrisk sammansättning motsvarande n = 0,65�

1,68.

10. Flytande bränslen med hög energitäthet som inte ingår i ML8 c.1 enligt

följande:

a) Blandade bränslen som innehåller både fasta och flytande bränslen

(t.ex. borslurry) med en viktbaserad energitäthet på 40 MJ/kg eller mer.

b) Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex. kuban,

jonlösningar, JP-7, JP-10) med en volymbaserad energitäthet på 37,5 GJ/m3
eller mer, mätt vid 293K (20 °C) och ett atmosfäriskt (101,325 kPa) tryck.

Not: ML8 d 10 b omfattar inte JP-4, JP-8, raffinerade fossila bränslen eller

biodrivmedel, eller bränslen som certifierats för användning i civil luftfart.

11. ⬝Pyroteknik⬝ och pyroforiska material enligt följande:

a) ⬝Pyroteknik⬝ och pyroforiska material som är särskilt utformade för

att förstärka eller kontrollera produktionen av utstrålad energi i varje del av
det infraröda spektrumet.

b) Magnesiumblandningar, polytetrafluoretylen (PTFE) och en vinyl-

idendifluoridhexafluoropropylensampolymer (t.ex. MTV).

12. Bränsleblandningar, blandningar för ⬝pyroteknik⬝ eller ⬝energetiska

material⬝ som inte tas upp någon annanstans i ML8 och som har samtliga
följande egenskaper:

a) De innehåller 0,5 % partiklar eller mer av något av följande:

1.

Aluminium.

2. Beryllium.

3. Bor.

4. Zirkonium.

5. Magnesium.

6. Titan.

b) Partiklar som anges i ML8 c.12 a. med en storlek av 200 nm eller

mindre i någon riktning.

c) Partiklar som anges i ML8 c.12 a. med en metallhalt på minst 60 %.

d) Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2. AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3. Föreningar av fluor och något av följande:

a)

andra

halogener,

b)

syre,

eller

c)

kväve.

background image

19

SFS 2018:73

Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i gas-

form.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5. HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6. HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7. HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8. Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9. Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10. Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd

rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte icke-inhiberad rykande salpetersyra.

e) Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:

1. AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-

29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

2. BAMO (3,3-bis(azidometyl)oxetan och dess polymerer) (CAS-nr

17607-20-4) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8 be-

träffande dess ⬝prekursorer⬝).

6. Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats

särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande grupper:

a)

Nitrogrupper,

b)

Azidgrupper,

c)

Nitratgrupper,

d)

Nitrazgrupper,

eller

e)

Difluoramingrupper.

7. FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess poly-

merer.

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-

90-9).

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3-oxaheptan-

1,7-diolformal).

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.

background image

20

SFS 2018:73

12. HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktion-

alitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett
hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30° C som
är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13. Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekyl-

vikt på mindre än 10 000, enligt följande:

a)

Poly(epiklorhydrindiol),

b)

Poly(epiklorhydrintriol).

14. Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8,

85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran)

(CAS-nr 27814-48-8).

16. Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan), poly-NMMO eller

(poly(3-nitratmetyl 3-metyloxetan) (CAS-nr 84051-81-0).

17. Polynitroortokarbonater.

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)etoxy] propan eller tris

vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

19. 4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR)

20. PNO (poly(3-nitratoxetan))

f) ⬝Tillsatser⬝ enligt följande:

1. Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3. BNO (butadiennitriloxid).

4. Ferrocenderivater enligt följande:

a)

Butacen

(CAS-nr

125856-62-4).

b)

Katocen

(2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c)

Ferrocenkarboxylsyror

och ferrocenkarboxylsyraestrar.

d)

N-butyl-ferrocen

(CAS-nr 31904-29-7).

e) Andra aducerade polymera ferrocenderivater som inte tas upp någon

annanstans i ML8 f 4.

f) Etylferrocen (CAS 1273-89-8).

g)

Propylferrocen.

h) Pentylferrocen (CAS 1274-00-6).

i)

Dicyklopentylferrocen.

j)

Dicyklohexylferrocen.

k)

Dietylferrocen

(CAS

1273-97-8).

background image

21

SFS 2018:73

l)

Dipropylferrocen.

m) Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).

n) Dihexylferrocen (CAS 93894�59�8).

o) Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-

94-5).

5. Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7).

6. Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7. Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-

07-4).

8. Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9. Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10. Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11. MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6);

BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylamino-
fosfinoxid) och andra MAPO-derivater.

12. Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr

85068-72-0).

13. N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15. Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a) Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-

22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris
(dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-
2).

b) Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1,

tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c)

Titan

IV,

[(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1,

tris(dioktyl)fosfat.

16. Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17. Bindemedel enligt följande:

a) 1,1R,1S-trimesoyl-tris(2-etylaziridin) (HX-877, BITA) (CAS-nr

7722-73-8)

b) Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin-, isocyanur-

eller trimetyladipin-grundstrukturer och som också har en 2-metyl- eller 2-
etylaziridingrupp.

Not: ML 8 f 17 b omfattar bland annat följande:

a)

1,1H-isoftaloyl-bis(2-metylaziridin)(HX-752) (CAS-nr 7652-64-4)

background image

22

SFS 2018:73

b) 2,4,6-tris(2-etyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazin (HX874) (CAS-nr

18924-91-9)

c)

1,1'-trimetyladipoyl-bis(2-etylaziridin) (HX-877) (CAS-nr 71463-

62-2)

18. Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

19. Superfin järnoxid (Fe2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea

av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller
mindre.

20. TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3),

cyanoetylerat polyamin och dess salter.

21. TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr 68412-

46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras salter.

22. TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

23. TEPB (tris(etoxifenyl)vismut) (CAS-nr 90591-48-3).

g) ⬝Prekursorer⬝ enligt följande:

Anm.: I ML8 g avses särskilda ⬝energetiska material⬝ som tillverkats av

dessa substanser.

1. BCMO (3,3-bis(klormetyl)oxetan) (CAS-nr 78-71-7) (se även ML8 e 1

och e 2).

2. Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).

3. Hexaazaisowurtzitanderivater inklusive HBIW (hexabenzylhexaazaiso-

wurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se även ML8 a 4) och TAIW
(tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 182763-60-6) (se även
ML8 a 4).

4. Används inte sedan 2013.

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tetraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-

98-7) (se även ML8 a 13).

6. 1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).

7. 1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även

ML8 e 5).

9. DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktan) (se även

ML8 a 13.).

h) �"Reaktiva material�" (pulver och former) enligt följande:

1. Pulver av följande material med en partikelstorlek på mindre än 250 μm

i någon riktning och som inte tas upp någon annanstans i ML8:

a)

Aluminium.

b)

Niob.

background image

23

SFS 2018:73

c)

Bor.

d)

Zirkonium.

e)

Magnesium.

f)

Titan.

g)

Tantal.

h)

Volfram.

i)

Molybden.

j)

Hafnium.

2. Former som inte tas upp i ML3, ML4, ML12 eller ML16, tillverkade av
pulver som tas upp i ML8 h 1.

Tekniska anmärkningar

1.

�"Reaktiva material�" är utformade för att framkalla en exoterm

reaktion enbart vid höga skjuvhastigheter och för att användas som
foder eller hölje i stridsspetsar.

2.

Pulver av �"reaktiva material�" framställs t.ex. genom malning med en

högenergikulkvarn.

3.

Former av �"reaktiva material�" framställs t.ex. genom selektiv

lasersintring.

Not 1: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar

eller blandats med ⬝energetiskt material⬝ enligt ML8 a eller metallpulver
enligt ML8 c:

a) Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b)

Svartkrut.

c)

Hexanitrodifenylamin

(CAS-nr

131-73-7).

d)

Difluoramin

(CAS-nr

10405-27-3).

e)

Nitrostärkelse

(CAS-nr

9056-38-6).

f)

Kaliumnitrat

(CAS-nr

7757-79-1).

g)

Tetranitronaftalen.

h)

Trinitroanisol.

i)

Trinitronaftalen.

j)

Trinitroxylen.

k)

N-pyrrolidinon;

1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l)

Dioktylmaleat

(CAS-nr

142-16-5).

m) Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n) Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA)

(CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium,
kalcium, magnesium, zink eller bor.

background image

24

SFS 2018:73

o) Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

p) Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr

55-63-0).

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r)

Etylendiamindinitrat

(EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s) Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t)

Blyazid

(CAS-nr

13424-46-9),

normalt (CAS-nr 15245-44-0) och ba-

siskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tänd-
blandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u)

Trietylenglykoldinitrat

(TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).

v)

2,4,6-trinitroresorcinol

(styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w) Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr

611-92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x)

N,N-difenylurea

(asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y) Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr

13114-72-2).

z) Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-

71-4).

aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

bb)

4-nitrodifenylamin

(4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc)

2,2-dinitropropanol

(CAS-nr 918-52-5).

dd)

Nitroguanidin

(CAS-nr

556-88-7) (se avsnitt 1C01I d på EU:s för-

teckning över varor med dubbla användningsområden).

Not 2: ML8 omfattar inte ammoniumperklorat (ML8 d 2), NTO (ML8 a 18)

eller katocen (ML8 f 4 b) som uppfyller följande kriterier:

a) De är särskilt avpassade och utformade för anordningar för gasfram-

ställning för civil användning.

b) De ingår i en förening eller har blandats med icke-aktiva härdplast-

bindemedel eller mjukgörare och har en massa på mindre än 250 g.

c) De innehåller högst 80 % ammoniumperklorat (ML8 d 2) som massa

eller aktivt material.

d) De innehåller högst 4 g NTO (ML8 a 18).

e) De innehåller högst 1 g katocen (ML8 f 4 b).

ML9 Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin
utrustning, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

background image

25

SFS 2018:73

a) Fartyg och komponenter enligt följande:

1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade

eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och
vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte,
samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa
som är särskilt utformade för militär användning.

2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av föl-

jande fäst på eller integrerat i fartyget:

a) Automatvapen enligt ML1 eller vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller

ML19 eller �"lavettage�" eller förstärkta fästpunkter för vapen med en kaliber
på 12,7 mm eller större.

Teknisk anmärkning

��Lavettage�" avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte att

installera sådana vapen.

b) Eldledningssystem enligt ML5.

c) Med samtliga följande egenskaper:

1. �"Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd�" och

2. �"pre-wet- eller wash down�"-system utformade för dekontaminering,

eller

Tekniska anmärkningar

1. �"CBRN-skydd�" är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av över-

tryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöppningar
utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personalingångar med
luftlås.

2. �"Pre-wet- eller wash down�"-system är ett havsvattensspraysystem som

samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med vatten.

d)

Aktiva

vapenmotmedelsystem

enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a och

som har något av följande:

1.

�"CBRN-skydd�",

2. Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska

radarmålytan,

3. Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem)

med undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala
drivkraftseffektiviteten eller minska miljöpåverkan, eller

4. Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela

fartygets magnetiska signatur.

b) Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för
militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för militär
användning:

background image

26

SFS 2018:73

1. Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga

följande egenskaper:

a) Uteffekt större än eller lika med 1,12 MW (1 500 hk), och

b)

Rotationshastighet

700

rpm

eller

mer.

2. Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga

följande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),

b)

�r

snabbreverserande,

c)

Vätskekylda,

och

d)

Helinkapslade.

3. Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a) en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

b) icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

4. �"Luftoberoende framdrivningssystem�" (AIP) särskilt utformade för

ubåtar.

Teknisk anmärkning

�"Luftoberoende framdrivning�" (AIP) gör det möjligt för ubåtar i under-

vattensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfäriskt
syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9 b 4
omfattas inte atomkraft.

c) Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär
användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt
utformade för militär användning.

d) Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.

e) Inte använt sedan 2003.

f) Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär
användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget, samt
komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not: ML9 f omfattar bland annat anslutningsdon av enkel- eller

flerledartyp, koaxial typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg
vilka motstår läckage utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på
djup överstigande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska
skrovgenomföringar utformade för överföring av ⬝laser⬝ljus oavsett djup.
ML9 f omfattar inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och
hydrodynamiska styrstänger.

g) Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och
utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär an-
vändning:

1. Gasupphängning eller magnetisk upphängning,

background image

27

SFS 2018:73

2. Dämpning av aktiva signaturer, eller

3. Dämpning av vibrationer.

ML10 ⬝Luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝, ⬝obemannade
luftfartyg⬝ (⬝UAV⬝), flygmotorer och utrustning för ⬝luftfartyg⬝,
tillhörande utrustning samt komponenter, enligt följande, som särskilt
utformats eller modifierats för militär användning:


Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Bemannade ⬝luftfartyg⬝ och ⬝lättare än luft-farkoster⬝, och särskilt
utformade komponenter för dessa.

b) Har inte använts sedan 2011.

c) Obemannade ⬝luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝ och tillhörande
utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

1. ⬝UAV⬝, fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara

farkoster och obemannade ⬝lättare än luft-farkoster⬝.

2. Uppsändningsutrustning, bärgningsutrustning och utrustning för mark-

service.

3. Utrustning utformad för ledning eller styrning.

d) Flygplansdrivmotorer och särskilt utformade komponenter för dessa.

e) Luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad eller modifierad för
något av följande, samt särskilt utformade komponenter för dessa.

1. ⬝Luftfartyg⬝ enligt ML10 a.

2. Obemannade luftfartyg enligt ML 10 c.

f) �"Markutrustning�" som är särskilt utformad för luftfartyg enligt ML10 a eller
för flygmotorer enligt ML10 d.

Teknisk anmärkning

�"Markutrustning�" omfattar bland annat utrustning för trycktankning och

utrustning utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen.

g) Livsuppehållande utrustning för flygbesättningar, säkerhetsutrustning för
flygbesättningar och andra anordningar för nödutskjutning, som inte tas upp i
ML10 a, som utformats för ⬝luftfartyg⬝ enligt ML10 a.

Not: ML10 g kontrollerar inte hjälmar för flygbesättning som inte inne-

håller eller är försedda med fästpunkter eller beslag för utrustning som tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Anm.: När det gäller hjälmar, se även ML13 c.

h) Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning enligt
följande, och särskilt utformade komponenter:

background image

28

SFS 2018:73

1. Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning.

2. Glidskärmar.

3. Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar

från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning,
styrningsutrustning).

i) Utrustning för automatisk fallskärmsutlösning eller automatiska styrsystem,
som utformats för fallskärmsfällda laster.

Not 1: ML10 a omfattar inte ⬝luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝ eller

varianter av ⬝luftfartyg⬝ som särskilt utformats för militär användning och
som har samtliga följande egenskaper:

a) �r inte ett stridsflygplan.

b) �r inte konfigurerade för militär användning och är inte försedda

med utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för
militär användning, och

c) har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndighet-

erna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i Wassenaar-
arrangemanget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a) Flygmotorer som utformats eller modifierats för militär användning

och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-
medlemsstater eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för
användning i ⬝civila luftfartyg⬝, eller komponenter som särskilt utformats för
dessa.

b) Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undanta-

get sådana som särskilt utformats för ⬝UAV⬝.

Not 3: Vid tillämpningen av ML10 a och d gäller att särskilt utformade

komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ⬝luftfartyg⬝ eller
flygmotorer som modifierats för militär användning endast avser de militära
komponenter och den utrustning med militär anknytning som erfordras för
modifieringen till militär användning.

Not 4: Vid tillämpningen av ML10 a omfattar militär användning bland

annat följande: strid, militär spaning, attack, militär utbildning, logistiskt
understöd samt transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller
militär utrustning.

Not 5: ML10 a. gäller inte ⬝luftfartyg⬝ som uppfyller samtliga följande

kriterier:

a) de tillverkades för första gången före 1946,

b) de innehåller inte produkter som tas upp i EU:s gemensamma mili-

tära förteckning, med undantag för artiklar som är nödvändiga för att
uppfylla de säkerhets- eller luftvärdighetsnormer som föreskrivs av de civila

background image

29

SFS 2018:73

luftfartsmyndigheterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som
deltar i Wassenaar-arrangemanget, och

c) de innehåller dessutom inte vapen enligt EU:s gemensamma militära

förteckning, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och som inte
kan göras brukbara igen.

ML11 Elektronisk utrustning, ⬝rymdfarkoster⬝ och komponenter, som
inte anges på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning
enligt följande:

a) Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning och
särskilt utformade komponenter för denna.

Not: ML11 a omfattar bland annat följande:

a) Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som

utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller
radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift
eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras
störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och
motmedel mot störning.

b) Hoppfrekvensrör.

c) Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats an-

tingen för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära
underrättelse-eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d) Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk

och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande
eller vilseledande signaler till sonarmottagare.

e) Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och

överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypte-
ringsprocesser.

f) Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för

nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g) Utrustning för styrning och navigering.

h) Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsre-

flektion i troposfären.

i) Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelse-

tjänst.

j) ⬝Automatiserade ledningssystem⬝.

Anm.: Beträffande ⬝programvara⬝ med anknytning till ⬝program-

varu⬝styrd radio, se ML21.

b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS) och
särskilt utformade komponenter för denna.

background image

30

SFS 2018:73

c) ⬝Rymdfarkoster⬝, särskilt utformade eller modifierade för militär använd-
ning, och de komponenter för ⬝rymdfarkoster⬝ som är särskilt utformade för
militär användning.

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande
utrustning enligt följande samt komponenter som utformats särskilt för
dessa vapen:

a) Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att
utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.

b) Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller,
även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastig-
hetsprojektiler och system.

Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad

ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition för
dessa, se ML1�ML4.

Not 1: ML12 omfattar bland annat följande om produkterna utformats

särskilt för höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a) Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till

hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b) Huvudgenerator, elektriskt pansar, energilagring (t.ex.

högenergikondensatorer), temperaturreglering, klimatbehandling, omkopp-
ling eller bränslehantering och elektriska gränssnitt mellan strömkälla, vapen
och andra elektriska drivfunktioner för vapentorn.

Anm. Se även avsnitt 3A001.e.2 i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden när det gäller högenergikondensatorer.

c) Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssy-

stem.

d) System för målsökning, styrning eller riktningsändringssystem

(acceleration i sidled) för projektiler.

Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande

framdrivningssätt:

a) elektromagnetiskt,

b) elektrotermiskt,

c) plasmadrift,

d) lättgas, eller

e) kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).
background image

31

SFS 2018:73

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponenter,
enligt följande:

a) Pansarplåt av metall eller ickemetalliskt material, som har något av
följande:

1. tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2. lämplig för militär användning.

Anm.: För skyddsplattor, se ML13 d 2.

b) Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinationer
av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd och
särskilt utformade komponenter för dessa.

c) Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller
jämförbar nationell standard samt särskilt utformade hjälmskal, innerskal eller
avlastningskuddar för dessa.

Anm.: För andra militära hjälmkomponenter eller hjälmtillbehör, se

berörd post i EU:s gemensamma militära förteckning.

d) Kroppsskydd eller skyddsdräkter samt komponenter för dessa, enligt
följande:

1. Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla

militära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana
standarder eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för
dessa.

Not: Vid tillämpning av ML13 d.1, omfattar militära standarder eller

specifikationer bland annat, som minimum, specifikationer för splitterskydd.

2. Hårda skyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ

0101.06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

Not 1: ML13 b omfattar bland annat material som har utformats särskilt

för att bilda reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har

modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats med
någon typ av tillbehör.

Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skydds-

dräkter eller tillbehör till dessa som tillhör den person som använder dem för
sitt eget personliga skydd.

Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringsper-

sonal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla an-

vändningsområden.

Anm. 2: Beträffande ⬝fibrer eller fiberliknande material⬝ som används vid

tillverkningen av kroppsskydd och hjälmar, se under 1C010 på EU:s
förteckning över varor med dubbla användningsområden.

background image

32

SFS 2018:73

ML14 �"Specialiserad utrustning för militär utbildning�" eller för
simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats för
utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2,
och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa.


Teknisk anmärkning

Begreppet �"specialiserad utrustning för militär utbildning�" omfattar bland

annat militära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål,
radarmålsgeneratorer, simulatorer för eldgivning, ubåtsjakt, flygning (även
centrifuger som utformats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar,
instrumentflygning, navigation, robotavfyrning, målbestämning, drönar
(drones) ⬝luftfartyg⬝, vapenträning, övning med obemannade ⬝luftfartyg⬝,
mobila utbildnings- och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1: ML14 omfattar bland annat bildgenererande system och system för

alstrande av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller
modifierats särskilt för militär användning.

Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för

utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15 Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats
särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter och
tillbehör för denna:

a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c) Bildförstärkarutrustning.

d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e) Bildradarsensorutrustning.

f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a�e.

Not: ML15 f omfattar bland annat utrustning som utformats för att

begränsa funktionen eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att
minimera sådana begränsningseffekter.

Not 1: I ML15 omfattar bland annat begreppet särskilt utformade

komponenter följande om de utformats särskilt för militär användning:

a) Infraröda bildomvandlarrör.

b) Bildförstärkarrör (andra än första generationen).

c) Mikrokanalplattor.

d) Televisionskamerarör för låga ljusnivåer.

e) Detektorgrupper (även elektroniska kopplings- eller visningssystem).

f) Pyroelektriska TV-detektorer.

g) Kylsystem för bildsystem.

background image

33

SFS 2018:73

h) Elektriskt triggade slutare av fotokrom eller elektrooptisk typ med en

slutarhastighet av mindre än 100 μs, utom när det gäller slutare som utgör en
väsentlig del av en höghastighetskamera.

i) Fiberoptisk bildomvandlare (twister).

j) Sammansatta fotoceller av halvledartyp.

Not 2: ML15 omfattar inte ⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝ eller

utrustning särskilt utformad för att inkorporera ⬝bildförstärkarrör av första
generationen⬝.

Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller

⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝, se ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.: Se även avsnitten 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över

varor med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter som
särskilt utformats för utrustning enligt ML1�ML4, ML6, ML9, ML10,
ML12 eller ML19.


Not: ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera

genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.

ML17 �vrig utrustning, material och ⬝bibliotek⬝, enligt följande, samt
komponenter som utformats särskilt för dessa:

a) Utrustning för dykning som utformats eller modifierats särskilt för militär
användning enligt följande:

1. Autonoma hel- eller halvslutna andningssystem för dykning.

2. Utrustning för dykning som särskilt utformats för användning med sådan

utrustning för dykning som anges i ML17 a 1.

Anm.: Se även avsnitt 8A002.q i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.

b) Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c) Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som ut-
formats särskilt för militär användning.

d) Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e) ⬝Robotar⬝, ⬝robot⬝styrningar och ⬝manipulatorer för robotar⬝, med något
av följande kännetecken:

1. Särskilt utformade för militär användning,

2. Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering för-

orsakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. själv-
tätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med
en flampunkt som överstiger 839 K (566° C), eller

background image

34

SFS 2018:73

3. Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med

elektromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av

elektromagnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner,
apparater eller elektronik) eller blixtar
.

f) ⬝Bibliotek⬝ som utformats eller modifierats särskilt för militär användning
med system, utrustning och komponenter som tas upp i EU:s gemensamma
militära förteckning.

g) Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning.
Omfattar bland annat ⬝kärnreaktorer⬝ som utformats särskilt för militär
användning och komponenter för dessa som utformats eller �"modifierats�"
särskilt för militär användning.

h) Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signa-
turdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana som
tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

i) Simulatorer som utformats särskilt för militära ⬝kärnreaktorer⬝.

j) Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller �"modifierade�" för
underhåll av militär utrustning.

k) Generatorer för bruk i fält som utformats eller �"modifierats�" särskilt för
militär användning.

l) Containrar som utformats eller ��modifierats�" särskilt för militär användning.

m) Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemensamma
militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för militär
användning.

n) Testmodeller som särskilt utformats för ⬝utveckling⬝ av föremål enligt
ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o) Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd och sensorskydd) som är
särskilt utformad för militär användning.

p) ⬝Bränsleceller⬝, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s
gemensamma militära förteckning, och som har särskilt utformats eller
�"modifierats�" för militär användning.

Tekniska anmärkningar

1. Ej använt sedan 2014.

2. I ML17 ska med termen �"modifierad�" förstås varje strukturell, elektrisk,

mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med mili-
tära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär
användning.background image

35

SFS 2018:73

ML18 Utrustning och komponenter för 'framställning' av produkter
enligt följande:

a) Särskilt utformad eller modifierad utrustning för �"framställning�" av pro-
dukter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, och kompo-
nenter som utformats särskilt för denna.

b) Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad
utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produkter
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet �"framställning�" även utformning, granskning,

tillverkning, testning och kontroll.

Not: ML18 a och b omfattar bland annat följande utrustning:

a) Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b) Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298

kW (400 hk),

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast

av 91 kg eller mer.

c) Dehydreringspressar.

d) Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för

strängsprutning av militärt ⬝sprängämne⬝.

e) Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade ⬝drivmedel⬝.

f) 'Godistunnor' (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en

produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g) Kontinuerliga blandare för fasta ⬝drivmedel⬝.

h) Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa

beståndsdelar i militära ⬝sprängämnen⬝.

i) Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver

under ML8 c 8.

j) Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8 c

3.

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill
hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller enligt
följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a) ⬝Laser⬝system som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att
avbryta uppdraget.

background image

36

SFS 2018:73

b) Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta upp-
draget.

c) Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål
eller avbryta uppdraget.

d) Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller
försvara mot system enligt ML19 a�c.

e) Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt ML19.

f) System med ⬝laser⬝ som särskilt utformats för att orsaka bestående blindhet
för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1: DEW-system enligt ML19 omfattar bland annat system vars

kapacitet härrör från kontrollerad tillämpning av följande:

a) ⬝Laser⬝ med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som

konventionell ammunition ger.

b) Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikel-

stråle med förstörande effekt.

c) Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög

medeleffekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektro-
niska kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2: ML19 omfattar bland annat följande utrustning om den utformats

särskilt för DEW-system:

a) Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effekt-

konditionering eller bränslehantering.

b) System för målfångning eller målföljning.

c) System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller

om uppdraget avbrutits.

d) Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e) Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för

snabba operationer med flera mål.

f) Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g) Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h) ⬝Rymdkvalificerade⬝ acceleratorkomponenter.

i) Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j) Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k) ⬝Rymdkvalificerade⬝ bleck för att neutralisera negativa väteisotops-

strålar.background image

37

SFS 2018:73

ML20 Kryogen och ⬝supraledande⬝ utrustning, enligt följande, och
särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a) Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett
fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar
när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla temperaturer som
understiger 103 K (�170° C).

Not: ML20 a omfattar bland annat mobila system som innehåller eller

använder tillbehör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller
icke-elektriska ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade
material.

b) ⬝Supraledande⬝ elektrisk utrustning (roterande maskiner och transforma-
torer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett fordon
för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när
fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala

enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supra-
ledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda
supraledande komponent.

ML21 ⬝Programvara⬝ enligt följande:

a) ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats eller modifierats för något av
följande:

1. ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift eller underhåll av utrustning som tas

upp i EU:s gemensamma militära förteckning,

2. ⬝utveckling⬝ eller ⬝produktion⬝ av material som tas upp i EU:s

gemensamma militära förteckning, eller

3. ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift eller underhåll av ⬝programvara⬝ som

tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) Specifik ⬝programvara⬝, med undantag av den som anges i ML21 a, enligt
följande:

1. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3. ⬝Programvara⬝ för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen,

kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och som

särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem
(C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

c) ⬝Programvara⬝ som inte omfattas av ML21 a eller ML21 b, som särskilt
utformats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte

background image

38

SFS 2018:73

tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål
som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

ML22 ⬝Teknik⬝ enligt följande:

a) ⬝Teknik⬝, med undantag av den som anges i ML22 b, som ⬝erfordras⬝ för
⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift, installation, underhåll (kontroll), reparation,
översyn eller renovering av de produkter som tas upp i EU:s gemensamma
militära förteckning.

b) ⬝Teknik⬝ enligt följande:

1. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för utformning och montering av kompo-

nenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta
produktionsanläggningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens
gemensamma militära förteckning, även om komponenterna för dessa
produktionsanläggningar inte finns upptagna på förteckningen.

2. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝ och ⬝produktion⬝ av hand-

eldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika
handeldvapen.

3. Används inte sedan 2013.

Anm.: Se ML22 a för ⬝teknik⬝ som tidigare angavs i ML22 b 3.

4. Används inte sedan 2013.

Anm.: Se ML22 a för ⬝teknik⬝ som tidigare angavs i ML22 b 4.

5. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ uteslutande för inkorporering av

"biokatalysatorer⬝ enligt ML7 i 1, i militära bärare för ämnen eller militära
material.

Not 1: ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift,

installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av
produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteck-
ning omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter som inte tas upp i
Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Not 2: ML22 gäller inte:

a) ⬝teknik⬝ som minimalt krävs för installation, drift, underhåll

(kontroll) eller reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka
exporttillstånd har beviljats,

b) ⬝teknik⬝ som är ⬝allmänt tillgänglig⬝, ⬝grundforskning⬝ eller de

upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c) ⬝teknik⬝ för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av

civila transportanordningar.

background image

39

SFS 2018:73

b) Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG

För den krigsmateriel som anges nedan och tekniskt bistånd avseende sådan
krigsmateriel gäller tillståndskravet enligt 6 § första stycket lagen
(1992:1300) om krigsmateriel till utförsel av krigsmateriel eller lämnande av
tekniskt bistånd till ett annat EES-land endast om villkoren i artiklarna 36
eller 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda i det
enskilda fallet.

NL 1 Kärnladdningar och speciella delar till sådana.

NL 2 Fortifikatoriska anläggningar m.m.

a) Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapeninsats
eller för direkt ledning av sådan insats,

b) ⬝Teknik⬝ för anläggningar enligt ovan.

NL 3 Kemiska stridsmedel

a) Saxitoxin

b) Ricin

background image

40

SFS 2018:73

B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel

Följande är definitioner av termer som används i förteckningen över krigs-
materiel och tekniskt bistånd, i alfabetisk ordning enligt bilagan till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG, i lydelsen enligt kommissionens
direktiv (EU) 2017/2054.

Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är

endast förslag och påverkar inte den allmänna tillämpningen av de
definierade termerna i hela förteckningen.

Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den

definierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom
⬝dubbla citattecken⬝. Definitioner av termer inom �"enkla citattecken�" ges i en
teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I övrigt har ord och
termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

ML7 ⬝agens för kravallhantering⬝:

�mnen som när de används enligt sedvanliga villkor i samband med kravall-
hantering, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller
funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner kort efter det att expo-
neringen avbrutits. (Tårgas ingår i ⬝agens för kravallhantering⬝.)


ML22 ⬝allmänt tillgänglig⬝:

⬝Teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ som har gjorts tillgänglig utan restriktioner för
vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det förhåll-

andet att ⬝teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ är ⬝allmänt tillgängliga⬝.


ML11 ⬝automatiserade ledningssystem⬝:

Elektroniska system genom vilka information som är nödvändig för effektiv
drift av en grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg,
underenhet eller vapenledning matas in, bearbetas och överförs. Till detta
används dator eller annan specialiserad hårdvara utformad för att stödja en
militär ledningsorganisations funktioner. De viktigaste funktionerna hos ett
automatiserat ledningssystem är effektiv automatiserad insamling,
ackumulering, lagring och bearbetning av informationen, att visa upp
situationen och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och
genomförandet av stridsoperationer, operationella och taktiska beräkningar
för fördelningen av resurser mellan styrkegrupperingar eller delar av den
operativa förbandssammansättningen eller styrkeutplaceringen enligt
uppdraget eller operationsfasen, insamling av uppgifter för lägesbedömning
och beslutsfattande under hela operationen eller striden, datorsimulering av
operationer.

background image

41

SFS 2018:73

ML17 ⬝bibliotek⬝ (parametriserad databas):

En samling tekniska upplysningar till vilka det kan hänvisas vid förbättring av
prestanda hos relevanta system, relevant utrustning eller relevanta
komponenter.


ML15 ⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝:

Elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av fiber-
optik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte
förstärkare med mikrokanalplatta.


ML7, ML22 ⬝biokatalysatorer⬝:

�"Enzymer�" för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra bio-
logiska föreningar som binder till och accelererar nedbrytningen av kemiska
stridsmedel.

Teknisk anmärkning

�"Enzymer�": biokatalysatorer för särskilda kemiska eller biokemiska

reaktioner.


ML7 ⬝biologiska agenser⬝:

Patogener eller toxiner som valts ut eller modifierats (såsom ändrad renhet,
hållbarhetstid, virulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-
strålning) för att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra
utrustning och skördar eller skada miljön.

ML7, ML22 ⬝biopolymerer⬝:

Biologiska makromolekyler enligt följande:

a) Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

b)

�"Anti-idiotypiska�",

�"monoklonala�" eller �"polyklonala�" �"antikroppar�".

c)

Särskilt

utformade

eller

särskilt behandlade �"receptorer�".

Tekniska anmärkningar

1. �"anti-idiotypiska antikroppar�": antikroppar som binder till andra

antikroppars specifika antigenbindningsplatser.

2. �"monoklonala antikroppar�": proteiner som binder till en antigenplats

och framställs av en enda cellklon.

3. �"polyklonala antikroppar�": en blandning av proteiner som binder till

den särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4. �"receptorer�": biologiska makromolekylära strukturer som kan binda

ligander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

background image

42

SFS 2018:73

ML17 ⬝bränslecell⬝:

En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till likström
genom förbrukning av bränsle från en extern källa.


ML4, ML10 ⬝civila luftfartyg⬝:

⬝Luftfartyg⬝ som förts upp på förteckningar med luftvärdighetsbevis som
utges av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller
stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget för kommersiella flygningar på
inrikes eller utrikes leder eller för legitimt civilt, privat eller affärsmässigt
bruk.


ML8 ⬝drivmedel⬝:

�mnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora voly-
mer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.


ML8 ⬝energetiska material⬝:

�mnen eller blandningar som via en kemisk reaktion lösgör den energi som
erfordras för deras avsedda användning. ⬝Sprängämnen⬝, ⬝pyrotekniska
anordningar⬝ och ⬝drivmedel⬝ är underavdelningar till energetiska material.


ML22 ⬝erfordras⬝:

När det används i samband med ⬝teknik⬝, endast den del av ⬝tekniken⬝ som
är särskilt ansvarig för att uppnå eller överskrida kontrollerade prestanda,
karakteristika eller funktioner. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ kan vara gemensam
för olika produkter.


ML7 ⬝expressionsvektorer⬝:

Bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt material
i värdceller.


ML13 ⬝fibrer eller fiberliknande material⬝:

Omfattar:

a) kontinuerliga enfibertrådar,

b) kontinuerliga garn och vävar,

c) tejp, duk, mattor, band,

d) hackade fibrer, stapelfibrer och sammanhängande fiberfiltar,

e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri längd,

f) aromatisk polyamidmassa.

background image

43

SFS 2018:73

ML22 ⬝grundforskning⬝:

Experimentellt eller teoretiskt arbete som främst utförs för att inhämta ny
kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som
inte har ett specifikt praktiskt syfte eller mål.


ML17 ⬝kärnreaktor⬝:

Inkluderar de föremål som är placerade inne i eller i direkt anslutning till
reaktortanken, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de
komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr
primärkylmedlet i reaktorhärden.


ML9, ML19 ⬝laser⬝:

En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som
rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad
strålningsemission.

ML8, ML10, ML14 ⬝luftfartyg⬝:

Luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar
(helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.


ML10 ⬝luftskepp⬝:

Motordrivna luftburna farkoster som använder gaser som är lättare än luft som
lyftkraft (oftast helium, tidigare väte).


ML10 ⬝lättare än luft-farkoster⬝:

Ballonger och luftskepp som använder varmluft eller andra gaser som är
lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, för att lyftas.


ML17 ⬝manipulatorer⬝:

Griparmar, �"aktiva verktygsenheter�" och andra verktyg som fästs i änden av
en manipulatorarm på en ⬝robot⬝.

Teknisk anmärkning

�"Aktiva verktygsenheter�" är enheter som tillför rörelsekraft, processenergi

eller avkänning till ett arbetsstycke.


ML21 ⬝mikroprogram⬝

En sekvens elementära instruktioner som är lagrade i ett särskilt minne och
vars exekvering initieras när dess referensinstruktion införs i ett
instruktionsregister.

background image

44

SFS 2018:73

ML10 ⬝obemannat luftfartyg⬝ (⬝UAV⬝):

⬝Luftfartyg⬝ som utan att ha någon människa ombord har förmåga att lyfta,
flyga och navigera kontrollerat.


ML8 ⬝prekursorer⬝:

Specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.


ML18, ML21, ML22 ⬝produktion⬝:

Alla produktionsskeden, exempelvis produktionsutveckling, tillverkning,
integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och
kvalitetssäkring.


ML21 ⬝program⬝:

En sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i, eller
omvandlad till, sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator.


ML21 ⬝programvara⬝:

En samling av ett eller flera ⬝program⬝ eller ⬝mikroprogram⬝ som är lagrade
i ett konkret uttrycksmedium.


ML4, ML8 ⬝pyroteknik⬝:

Blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när de
antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt avsedd att
åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värme-
utveckling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en
underavdelning av pyroteknik, som inte innehåller oxidationsmedel men som
självantänder vid kontakt med luften.


ML17 ⬝robot⬝:

En manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punkt-
styrningstypen, som kan använda sensorer och som har samtliga följande
egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den kan placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella
komponenter med hjälp av variabla rörelser i ett tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga
som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ⬝användartillgänglig programmerbarhet⬝ med hjälp av lär/
utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en prog-
rammerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

background image

45

SFS 2018:73

�"Användarvänlig programmerbarhet�" avser möjligheten för en användare att
sätta in, modifiera eller ersätta ⬝program⬝ på annat sätt än genom

a)

en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b)

inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya

parametrar.

Not: Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med

fjärrstyrning.

2.

Mekanismer

med

fast-sekvens-manipulering som är automatiserade

rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade
rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar,
t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller
vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elekt-
riskt sätt.

3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens

som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta
men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas
sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta
programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex.
ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar
kan endast göras genom mekaniska operationer.

4.

Icke

servostyrda

manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som

är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta
programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen kan
endast genomföras med hjälp av binära signaler från mekaniskt fixerade
elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska

koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett
lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att hämta innehållet
i dessa behållare för lagring eller hämtning.


ML11 ⬝rymdfarkoster⬝:

Aktiva och passiva satelliter och rymdsonder.


ML19 ⬝rymdkvalificerade⬝:

Konstruerade, tillverkade eller kvalificerade genom framgångsrik provning
för drift på en höjd av minst 100 km ovanför jordytan.

Not: Att ett visst föremål genom provning har konstaterats vara

⬝rymdkvalificerat⬝ betyder inte att andra föremål i samma produktionskör-
ning eller modellserie utan individuell provning är ⬝rymdkvalificerade⬝.


background image

46

SFS 2018:73

ML 1 ⬝skjutvapen som har gjorts obrukbart⬝:

Skjutvapen som genom processer som definierats av den nationella
myndigheten i EU-medlemsstaten eller i staten som deltar i Wassenaar-
arrangemanget har gjorts oförmöget att avfyra projektiler. Genom dessa
processer modifieras skjutvapnets vitala delar permanent. Att skjutvapnet har
gjorts obrukbart kan genom nationella lagar och förordningar bestyrkas
genom ett intyg utfärdat av en behörig myndighet och markeras på skjutvapnet
genom en stämpel på en vital del.

ML8, ML18 ⬝sprängämnen⬝:

Fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som vid
användning som primärt sprängämne, booster eller laddning i stridsspets,
sprängladdningar eller annan användning är avsedda att detonera.

ML20 ⬝supraledande⬝:

Material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) där all elektrisk resistans
kan avlägsnas (innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsförmåga
och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning).

⬝Kritisk temperatur⬝ (ibland kallad omslagstemperatur): den temperatur då
ett specifikt ⬝supraledande⬝ material upphör att ha någon resistens mot elekt-
risk likström.

Teknisk anmärkning

Den ⬝supraledande⬝ egenskapen hos ett material karaktäriseras indivi-

duellt av en ⬝kritisk temperatur⬝, ett kritiskt magnetfält som är en funktion av
temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är en funktion av
både det magnetiska fältet och temperaturen.


ML22 ⬝teknik⬝:

Specifik information som är nödvändig för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller
drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av
en produkt. Informationen har formen �"tekniska uppgifter�" eller �"teknisk
assistans�". Specificerad ⬝teknik⬝ för EU:s gemensamma militära förteckning
anges i ML 22.

Tekniska anmärkningar

1. �"Tekniska uppgifter�" kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller,

formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och
instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom
skivor, band eller ROM-minnen.

2. �"Teknisk assistans�" kan ges i form av instruktioner, färdigheter, utbild-

ning, arbetsmetoder och konsulttjänster. �"Teknisk assistans�" kan inbegripa
överföring av tekniska uppgifter.


background image

47

SFS 2018:73

ML8 ⬝tillsatser⬝:

�mnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras egen-
skaper.


ML17, ML21, ML22 ⬝utveckling⬝:

Rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion,
konstruktionsforskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sam-
mansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, kon-
struktionsuppgifter, processen med att förvandla konstruktionsuppgifterna till
en produkt, konfigurationskonstruktion, integrering, layout.

background image

48

SFS 2018:73

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka
deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel

CAS-nummer

1. O-Alkyl (�0� Cl0, inkl.

cykloalkyl)-alkyl- (Me, Et, n-Pr eller
i-Pr)- fluorofosfonater, ex:

Sarin: O-Isopropyl-metylfluo-

rofosfonat

Soman: O-Pinakolyl-metylfluo-

rofosfonat

107-44-8

96-64-0

2. O-Alkyl (�0� Cl0, inkl.

cykloalkyl)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-amidofosforylcyanider,
ex:

Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylami-

dofosforylcyanid

77-81-6

3. O-Alkyl (H eller �0� Cl0, inkl.

cykloalkyl)-S-2-dia-kyl-(Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et,
n-Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater och
motsvarande alkylerade eller
protonerade salter, ex:

VX: O-Etyl-S-2-diisopropylami-

noetyl-Metylfosfonotiolat
50782-69-9

4. Svavelsenapsgaser

2-kloretylklormetylsulfid
Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid
Bis(2-kloretyltio)metan
Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyl-
tio)etan
l,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan
1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan
l,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan
Bis(2-kloretyltiometyl)eter
Syresenapsgas:Bis(2-kloretylti-
oetyl)eter


2625-76-5
505-60-2
63869-13-9

3563-36-8
63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1

63918-89-8

5. Lewisiter

Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin
Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin
Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin


541-25-3
40334-68-8
40334-70-1

6. Kvävesenapsgaser

HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin
HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin


538-07-8
51-75-2

background image

49

SFS 2018:73

HN3: Tris(2-kloretyl)amin

555-77-1

7. Saxitoxin

35523-89-8

8. Ricin

9009-86-3

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-

fosfonyldifluorider, ex:

DF: Metylfosfonyldifluorid676-99-3

10. O-Alkyl (H eller �0� Cl0, inkl.

cykloalkyl)-O-2-dialkyl (Me, Et, n-
Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et,
n-Pr eller i-Pr)-fosfonit och
motsvarande alkylerade eller
protonerade salter, ex:

QL:O-Etyl-O-2-diisopropylami-

noetylmetylfosfonit
57856-11-8

11. Klorsarin: O-Isopropyl-

metylklorofosfonat


1445-76-7

12. Klorsoman: O-Pinakolyl-me-

tylklorofosfonat


7040-57-5

background image

50

SFS 2018:73

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

D. Förteckning över vilken krigsmateriel i A. Förteckning över
krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel som utgör krigsmateriel för strid (KS) och övrig
krigsmateriel (�K)

Följande krigsmateriel utgör krigsmateriel för strid:

Anm.: Komponenter och tillbehör ingår inte i KS-begreppet, utom i de fall
som särskilt framgår nedan.

� ML 1 a) utom revolvrar och pistoler samt vapen utformade för jakt och
sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: slutstycken, eldrör
(pipor), mantlar och lådor.
� ML 1 c)
� ML 2 a) utom signaturdämpande anordningar. Följande komponenter ingår
i KS-begreppet: eldrör, mekanismer, markplattor och rekylhäminrättningar.
� ML 2 d)
� ML 3 a) utom rök, lys och övningsammunition samt ammunition med
expanderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte. Följande
komponenter ingår i KS-begreppet: projektiler, granatkroppar, målsökare och
stridsdelar.
�

ML 4 a) utom rökbehållare, patroner och simulatorer. Följande

komponenter ingår i KS-begreppet: målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör,
motorer, styrsystem, eldrör och lavetter.
� ML 4 b) 2. Endast aktivering, avfyrning, läggning, detonering samt avloss-
ning av KS-definierad utrustning.
� ML 5 a)
� ML 5 b) endast målfångnings-, målangivnings- samt målföljningssystem.
� ML 6 a) med begränsning till Not 1 a) och b)
� ML 7 a), b) och e)
� ML 8 a), b) och c)
� ML 9 a) 1, 2 a) och b)
� ML 10 a) Stridsluftfartyg och c) UAV med beväpning
� ML 12 a)
� ML 19 a), b), c) och f)
� NL 1
� NL 3

�vrig krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör övrig krigsmateriel (�K).