SFS 2018:75 Förordning om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

180075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:320) om skydd
för geografisk information;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2016:320) om skydd för geo-

grafisk information ska ha följande lydelse.

9 §

Med internationella åtaganden i 10 § första stycket 3 lagen (2016:319)

om skydd för geografisk information avses

1. fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992 (S� 2002:61),
2. Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, och
3. dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:75

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018