SFS 2018:77 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

180077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

1

I denna förordning avses med

akvifer: lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genom-

släppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten,

delavrinningsområde: avrinningsområde inom ett huvudavrinningsområde

från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vattendrag,

direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/
101/EU,

direktiv 2006/118/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/

EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och
försämring, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/80/EU,

direktiv 2008/105/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/

EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens
område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG,
83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU,

grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen,
grundvattenförekomst: avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvife-

rer,

huvudavrinningsområde: avrinningsområde med en areal som är minst 200

kvadratkilometer uppströms mynningen i havet,

inlandsvatten: allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon

och därutöver allt grundvatten på landsidan av baslinjerna enligt lagen
(2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner,

internationellt avrinningsdistrikt: vattendistrikt som omfattar flera staters

territorium,

1 Senaste lydelse 2016:734.

SFS 2018:77

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:77

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

internationellt avrinningsområde: huvudavrinningsområde i vilket ingår

del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/60/
EG,

kustområde: landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst

huvudavrinningsområde,

kustvatten: vatten som finns från kusten till de särskilda avgränsnings-

linjerna en nautisk mil räknat från baslinjerna enligt lagen (2017:1272) om
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner, undantaget vatten i övergångszon
och grundvatten,

skyddade områden: områden som har fastställts för skydd enligt bestäm-

melser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV till
direktiv 2000/60/EG,

vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av

salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsent-
ligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon samt kust-

vatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten), och

ytvattenförekomst: en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten

såsom t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett
kustvattenområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)