SFS 2018:79 Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

180079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kontinentalsockelförordningen
(1966:315);

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 1 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

1

ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 1 § 1992:1223.

SFS 2018:79

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018