SFS 2018:80 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

180080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2009:946) med instruktion

för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

30 §

1

Lantmäteriet ska ta ut avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, inklusive de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighetsinfor-

mation,

3. uppdragsverksamhet, och
4. tjänsteexport.
Trots det som sägs i första stycket 1 och 2, ska Lantmäteriet inte ta ut avgif-

ter när information ur fastighetsregistret, registerkartan och samfällighetsför-
eningsregistret tillhandahålls elektroniskt till en statlig myndighet som inte är
ett affärsverk. Enligt 8 § första stycket lagen (2010:1767) om geografisk mil-
jöinformation får avgift inte tas ut för viss tjänst.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som

avses i första stycket.

Avgifterna som avses i första stycket 1 och 2 bestäms av Lantmäteriet så att

de totala avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för uttag och expedie-
ring samt bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och
utveckling av system, databaser och information. Avgifterna ska inte täcka
kostnader för sådant tillhandahållande som avses i andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:493.

SFS 2018:80

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018