SFS 2018:82 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

180082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:261) om
behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:261) om behandling av

personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utveck-
lingsverksamhet ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 a §

Försvarets radioanstalt får meddela föreskrifter om omfattningen av

direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för
att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i
1 kap. 15 § första stycket lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter
i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Försvarets radioanstalt

har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda
krav på behörighet och säkerhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:82

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018