SFS 2018:83 Förordning om ändring i polisdataförordningen (2010:1155)

180083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisdataförordningen (2010:1155);

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om polisdataförordningen (2010:1155)
dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 18 c och 18 d §§, av följande

lydelse.

14 §

1

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga

om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna medge direkt-
åtkomst till uppgifter för de myndigheter som anges i 3 kap. 8 § polisdata-
lagen (2010:361).

Säkerhetspolisen får meddela föreskrifter om omfattningen av direkt-

åtkomst och vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att myndig-
heten ska kunna medge direktåtkomst till uppgifter för de myndigheter som
anges i 6 kap. 11 a § polisdatalagen (2010:361).

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Polismyndigheten re-

spektive Säkerhetspolisen har försäkrat sig om att den mottagande myndighe-
ten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

18 c §

Inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mellan Försva-

rets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen får Säkerhetspolisen
lämna ut fler personuppgifter än vad som anges i 2 kap. 20 § första meningen
polisdatalagen (2010:361) på medium för automatiserad behandling till För-
svarets radioanstalt och Försvarsmakten.

18 d §

Försvarsmaktens direktåtkomst enligt 6 kap. 11 a § polisdatalagen

(2010:361) får endast avse personuppgifter som den myndigheten får be-
handla enligt 8 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i För-
svarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.

Försvarets radioanstalts direktåtkomst enligt 6 kap. 11 a § polisdatalagen

(2010:361) får endast avse personuppgifter som den myndigheten får be-
handla enligt 8 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i För-
svarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

1 Senaste lydelse 2014:1181.

SFS 2018:83

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

2

SFS 2018:83

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)