SFS 2018:84 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

180084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 36 kap. 5 a §, och närmast före
36 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

36 kap.

Prövning av viss fråga om skriftligt bevis

5 a §

Får en domstol en handling för prövning enligt 5 kap. 6 § konkurrens-

skadelagen (2016:964) gäller sekretess för uppgift i handlingen.

Sekretessen gäller inte om domstolen finner att uppgiften ska företes eller

tillhandahållas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150.

SFS 2018:84

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018