SFS 2018:88 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

180088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas

en ny paragraf, 11 kap. 10 a §, av följande lydelse.

11 kap.

10 a §

Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrust-

ning i 4 kap. 10 e § andra meningen gäller inte när ett fordon används

1. vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
2. vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
3. i tjänsteutövning av
a) en polisman,
b) personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verk-

samhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säker-
hetspolisen, eller

c) en vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare

eller någon annan deltagare som ingår i vägtransporten, eller

4. i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjäns-

teman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal inom Kriminalvården
eller i andra jämförliga fall.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2018:88

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018