SFS 2018:89 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

180089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1024) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 15 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha
följande lydelse.

10 §

1

Ett beslut av Forskarrådet om att bevilja medel får avse högst sex år

och bör förenas med villkor för medlens användning. Av beslutet ska det
framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att
medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller kraven, får Forskar-

rådet besluta att medel inte längre ska betalas ut. Beslutet får avse viss tid. En
upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel.

Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:550.

SFS 2018:89

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018