SFS 2018:94 Lag om ändring i riksdagsordningen

180094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 15 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 8 § och 7 kap. 20 § riksdags-

ordningen ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 §

En ledamot får inte obehörigen röja vad som har framkommit vid ett

sammanträde i kammaren som hållits inom stängda dörrar. Kammaren får
besluta att i ett särskilt fall helt eller delvis upphäva tystnadsplikten.

7 kap.

20 §

En ledamot eller en suppleant i ett utskott eller EU-nämnden får inte

obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen, utskottet eller EU-nämn-
den ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat
synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en
mellanfolklig organisation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154.

SFS 2018:94

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018