SFS 2018:96 Förordning om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

180096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag
till företagshälsovården för köp av medicinsk
service;

utfärdad den 15 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 7 och 14 §§ förordningen (2017:117) om bidrag

till företagshälsovården för köp av medicinsk service ska ha följande lydelse.

7 §

Bidrag lämnas till en anordnare av företagshälsovård som har godkänts

av Försäkringskassan enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbets-
givare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.

14 §

En godkänd anordnare ska utan dröjsmål anmäla till Försäkringskassan

sådana förändringar i sin verksamhet som kan medföra att villkoren för god-
kännande enligt 8 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för
köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete inte längre
är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2018:96

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018