SFS 2018:97 Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

180097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);

utfärdad den 15 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 11 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha

följande lydelse.

11 §

1

Beställaren ska ersätta Försvarsmakten för

1. flygtransportkostnader,
2. upphandling,
3. kostnader när beställningar återtas,
4. avgifter för riskfinansiering och skadereglering enligt 16 §.
I de fall statschefen eller den högsta civila ledningen är beställare ska

Försvarsmakten ta ut avgifter för flygning med statsflyget med högst
10 800 kronor per flygtimme.

Beställaren ska även ersätta Försvarsmakten för kostnaden för skatt enligt

lagen (2017:1200) om skatt på flygresor.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Charlotte Kugelberg
(Statsrådsberedningen)

1 Senaste lydelse 2012:894.

SFS 2018:97

Utkom från trycket
den 27 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018