SFS 2018:1000 Förordning om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

SFS2018-1000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för

til handahållande av domar och beslut, m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2003:234) om tiden för till-

handahållande av domar och beslut, m.m. ska ha följande lydelse.

13 § I 6 och 7 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

service och tillgänglighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig

utsträckning ska domstolar även i den del av sin verksamhet som inte

omfattas av förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som

rör den verksamheten.

I 4 kap. 2 § och 6 kap. 4, 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) finns bestämmelser om upplysningar som myndigheter ska

lämna till enskilda.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1000

Publicerad

den 15 juni 2018