SFS 2018:1001 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2018-1001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

20 § I ärenden enligt 3 kap. 8 och 22 §§ lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation ska bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen (2017:900) om

kommunikation inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan

sökande.

Uppgifter som en sökande har lämnat i ett sådant ärende får läggas till

grund för Post- och telestyrelsens beslut endast om uppgifterna har lämnats

1. före ansökningstidens utgång, eller

2. efter ansökningstidens utgång på uppmaning av Post- och telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet

i sådana ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1001

Publicerad

den 15 juni 2018