SFS 2018:1017 Förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

SFS2018-1017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

ska ha följande lydelse.

26 § Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får

inte överklagas.

I 11 och 11 a §§ växtskyddslagen (1972:318) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1017

Publicerad

den 15 juni 2018