SFS 2018:1021 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

SFS2018-1021.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss

annan personal
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:223) om uppdrags-

utbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal1 ska införas en

ny paragraf, 4 a §, och närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Undantag från förvaltningslagen
4 a §
Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om

kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden

om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon

ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2009:281.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2014:161.

SFS 2018:1021

Publicerad

den 15 juni 2018