SFS 2018:1026 Förordning om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

SFS2018-1026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av

studenter från högskoleutbildning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 och 20 §§ förordningen (2007:989) om

avskiljande av studenter från högskoleutbildning ska ha följande lydelse.

14 § Bestämmelserna i 32�34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas

även på beslut enligt 12 och 13 §§.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än slutliga beslut om

avskiljande som avses i 3 § och beslut om interimistiskt avskiljande enligt

12 och 13 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1026

Publicerad

den 15 juni 2018