SFS 2018:1031 Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)

SFS2018-1031.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att det i officersförordningen (2007:1268) ska

införas en ny paragraf, 22 §, av följande lydelse.

22 §1 Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om

kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden

om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon

ska kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

1

Tidigare 22 § upphävd genom 2008:289.

SFS 2018:1031

Publicerad

den 15 juni 2018