SFS 2018:1041 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

SFS2018-1041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan

dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, och närmast före 1 kap.

9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Undantag från förvaltningslagen
9 §
En sådan anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan som ska

tillämpa förvaltningslagen (2017:900) behöver inte tillämpa bestämmel-

serna i 25 och 32 §§ i den lagen om kommunikation och motivering av beslut

i ärenden om betygssättning enligt 2 kap. eller antagning enligt 4 kap. 2 §

första stycket 2.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon

ska kunna ta till vara sin rätt.

8 kap.
1 §
1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för

yrkeshögskolan än beslut enligt 5 kap. 11 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2010:596.

SFS 2018:1041

Publicerad

den 15 juni 2018