SFS 2018:1051 Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

SFS2018-1051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion

för Riksarkivet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2009:1593) med instruktion

för Riksarkivet ska ha följande lydelse.

331 § Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter

1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1�3 och 6 § första

stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som

överlämnas till Riksarkivet,

2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot, bevara, vårda

och tillhandahålla enskilda arkiv,

3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och

11 §,

4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt

6 § förvaltningslagen (2017:900),

5. för digitalisering av kulturarvsmaterial enligt 9 a §, och

6. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

I 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725) finns bestämmelser

om kostnadsfria exemplar av myndighetens författningssamlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:1347.

SFS 2018:1051

Publicerad

den 15 juni 2018