SFS 2018:1052 Förordning om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

SFS2018-1052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för

kostnader för sjuklön
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 och 10 §§ förordningen (2010:425) om ersätt-

ning för kostnader för sjuklön ska ha följande lydelse.

3 §1 Beslut om ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får

fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan om en klar-

görande motivering för beslutet får utelämnas enligt 32 § första stycket

förvaltningslagen (2017:900).

10 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än omprövnings-

beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1478.

SFS 2018:1052

Publicerad

den 15 juni 2018