SFS 2018:1058 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2018-1058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) ska ha följande lydelse.

8 kap.
3 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Socialstyrelsens beslut enligt 3 kap.

5 § tredje stycket att inte medge undantag från kravet att allmäntjänstgöring

ska fullgöras genom ett blockförordnande får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:1058

Publicerad

den 15 juni 2018